گفتگو و پرسش و پاسخ
گفتاورد

هوشنگ طالع

ما امروز بايد به اين نتيجه برسيم كه تنها دوست ملت ايران در سرتاسر اين جهان، ملت ايران است يعني ما نه دوست هميشگي داريم، نه دشمن هميشگي. بسته به حركاتي كه مي كنيم و بسته به منافع ملي ما در آن زمان، اينها مي توانند تغيير كنند. چيزي را بايد بدانيم كه تنها ياور ما ملت ايران است. حالابايد راه هايي در پيش بگيريم كه با اين ملت در آشتي كامل و صلح و صفاي كامل به سر ببريم. هويت ملي خود را بازيابي كنيم. اين عاملي است كه اين ملت را تا امروز نگه داشته است.

دکتر هوشنگ طالع

تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه
پذیرش آگهی

آیین ها و جشن های ایرانی

در این بخش جستارهایی پیرامون آیینها و جشنهای (ملی) ایران زمین ، زمان و چند و چون برگزاری و همچنین گستره ی فرهنگی آیین های ایرانی آورده شده است .

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 جشن پنجه 3677
2 آیین های گوناگون عروسی در ایران زمین 5647
3 آیین شب شیش، جشن شب نشینی 12120
4 آیین نوروز در باور زرتشتیان 4616
5 جشن آذرگان 7075
6 جشن دیگان 4710
7 جشن بهمنگان 4495
8 جشن آبانگان 8076
9 جشن نیلوفر 9165
10 جشن خُوردادگان 2742
11 جشن آب پاشان 4099
12 جشن فروردینگان 2917
13 جشن اردیبهشتگان 6056
14 آیین‌های سیزده‌ بدر 4262
15 آیین سیزده بدر 59209
16 جشن جهانی نوروز 3437
17 سنت های نوروزی تهران قدیم 7303
18 نوروز خوانی پیام آور شادی 7217
19 آیین درختکاری 13830
20 رسم انجام شادباش 3591
21 آیین های جشن سپندارمزگان 4333
22 جشن سده 10754
23 جشن های ایرانی در یک نگاه 7871
24 آیین شب چله 10971
25 جشن مهرگان 14405
26 جشن امردادگان 6114
27 جشن شهریورگان 4352
28 جشن سپندارمزگان (اسفندگان) 34143
29 جشن تیرگان 10630
 
برگ نخست آیینها و جشنها
داستانزد ایرانی

آب از سر گذشتن

نا امید شدن


پیشنهاد
دیدگاه کاربران


آیینها و جشنها