داستانزد ایرانی

گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی

به آدمهای عجولی که تحمل دیدن نتیجه کار را ندارند گفته می شود

پیشنهاد
پیشنهاد ویژه
دیدگاه کاربران


گچبری ایرانی