گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

نمک خورد و نمکدان شکست

اشاره به بی چشم و رویی است

دیدگاه کاربران
پیشنهاد ویژه


Your SEO optimized title