گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

از این شاخ به آن شاخ پریدن

پراکنده و ناهماهنگ سخن گفتن

دیدگاه کاربران
پیشنهاد ویژه


Your SEO optimized title