درگاه کاربران
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
داستانزد ایرانی

کار هر بز نیست خرمن کوفتن

گاو نر می خواهد و مرد کهن

انجام کارهای بزرگ نیاز به تجربه و دانش بسیار دارد و از هر کسی بر نمی آید.

داده های تارنما
شمار هموندان : 284
شمار نوشته ها : 2902
پیوندها : 7
شمار بازدید ها : 3445265
تبلیغات


Your SEO optimized title