میهن نما
میهن نما
کاربردی
پیشنهاد ویژه

گرانی مواد خوراکی

روی هم 1 دستاورد

... کردن ارزاق کردند که این امر خود، به کمیابی و گرانی بیشتر مواد غذایی انجامید. نانوایی ها، یکی پس از دیگری تعطیل شدند و دکان هایی که غذاهای پخته عرضه می کردند، به همان سرنوشت مبتلا گردیدند. کمیابی ارزاق، ...
پنجشنبه, 06 دی 1397


Your SEO optimized title