میهن نما
میهن نما
کاربردی
پیشنهاد ویژه

کسری نوشین روان

روی هم 9 دستاورد

تا پیش از آغاز پژوهش های نوین تاریخی در ایران امروز، انوشیروان ساسانی پادشاهی دادگر و مهربان پنداشته می شد و هر کجا نام او آورده می شد ، پاژنام دادگر یا عادل نیز در کنار آن نوشته می شد. انوشیروان هنوز ...
سه شنبه, 20 آذر 1397
2. کشته شدن مهبود بدست نوشین روان
(داستان های ایرانی/داستان های شاهنامه)
... آمد، شاه درباره جادو و شهد و زهر سخن گفت و از مهبود و پسرانش پرسید: چو پاسخ ازو لرز لرزان شنید             ز زروان گنهکاری آمد پدید. کسری به او گفت که راست بگوید.او هم یکسره گناه را به گردن ...
پنجشنبه, 12 شهریور 1394
... و با گفتار آهنگین و دلنشین فردوسی بزرگ نیز آمده است بررسی گفتارهای بزرگمهر پیرامون دیوها و پلیدی ها را از نگاه شاهنامه انجام می دهیم : در انجمن پرسش و پاسخی که کسری نوشین روان ( انوشیروان) ...
شنبه, 17 امرداد 1394
4. داستان انوشیروان و دزد جام
(داستان های ایرانی/حکایت)
انوشیروان در روز مهرگان مهمانان بسیاری داشت ، ناگهان یکی از آنها را که با وی خویشاوند بود ، هنگام دزدیدن جامی زرین دید ، اما خود را به ندیدن زد و چیزی نگفت . چون مهمانی پایان یافت ، شراب دار گفت که هیچ ...
دوشنبه, 05 آبان 1393
5. ستم انوشیروان ساسانی بر بزرگمهر دانا
(داستان های ایرانی/داستان های شاهنامه)
... فراوان به است آشکار و نهان پاسخ صریح بزرگمهر شاه خودکامه را خشمگین می کند  . کسری فرمان می دهد تنوری آهنین و تنگ بسازند که دور تا دور آن را میخ و پیکان پر کرده باشد . سپس بزرگمهر را در آن می افکنند ...
چهارشنبه, 17 مهر 1392
6. گل و گیاه در شاهنامه
(شاهنامه/پژوهشها)
... خوبانِِ با ناز و شرم                                همه پیشِ کسری برفتند نرم واژۀ یاسمن در بیت زیر (داستان عَرض کردن کیخسرو، بعد از بیت 260/3 در زیرنویس به عنوان بیت الحاقی) و برای استعارۀ رامشگر آمده ...
یکشنبه, 24 اردیبهشت 1391
7. شاهنامه و فرهنگ نویسی پارسی
(شاهنامه/پژوهشها)
... را در ذهن خود داشته و با حذف مضافٌ الیه کوشیده است معنی این ترکیب اضافی را از طریق مضاف القا کند. مرّه، مره، مر: در داستان موزه¬فروش با کسری، آنگاه که انوشیروان در گیر و دار جنگ با رومیان برای تأمین ...
دوشنبه, 26 اردیبهشت 1390
8. فر در شاهنامه
(شاهنامه/پژوهشها)
... ، فردوسی می گوید : مرا دین کسری  نباید همی        دلم سوی مادر گراید،همی که دین مسیحا شد آیین اوی     نگردم من از فرّ و از دین اوی     ص 2363  ب 4/923 فرّ فرزندان : فرّ ایزدی  با نیک نامی و دادگری  ...
دوشنبه, 19 اردیبهشت 1390
9. باب اول گلستان - در سیرت پادشاهان
(داستان های ایرانی/داستان های گلستان)
... که فلان دشمن ترا خدای عزّوجل برداشت گفت هیچ شنیدی که مرا بگذاشت. گروهی حکما به حضرت کسری[۱۶۳] در به مصلحتی سخن همی‌گفتند و بزرگمهر که مهتر ایشان بود خاموش. گفتندش چرا با ما در این بحث سخن نگویی ...
دوشنبه, 28 تیر 1389


Your SEO optimized title