میهن نما
میهن نما
کاربردی
پیشنهاد ویژه

پاژنام پادشاه ساسانی

روی هم 2 دستاورد

تا پیش از آغاز پژوهش های نوین تاریخی در ایران امروز، انوشیروان ساسانی پادشاهی دادگر و مهربان پنداشته می شد و هر کجا نام او آورده می شد ، پاژنام دادگر یا عادل نیز در کنار آن نوشته می شد. انوشیروان هنوز ...
سه شنبه, 20 آذر 1397
2. پیشینه ی پوشش چادر در ایران
(ایران شناسی/فرهنگ ایران)
... دمان دلش خسته از درد و تیره روان فردوسی در شاهنامه بارها بانوان ایرانی را با پاژنام هایی چون " پوشیده رویان " و " روی پوشیدگان " یاد کرده است . بانوان ایرانی همواره روی خود را از مردان نامحرم ...
یکشنبه, 29 شهریور 1394


Your SEO optimized title