میهن نما
میهن نما
کاربردی
پیشنهاد ویژه

جراحی 4800 ساله

روی هم 1 دستاورد

1. شگفتیهای بی مانند شهر سوخته
(ایران شناسی/یادگارهای فرهنگی)
... چشم و اسکلت ادامه دارد. جراحی مغز یکی شگفت‌انگیزترین یافته‌‌های این شهر، پیدایی نشانه‌های کهن‌ترین جراحی مغز درشهر سوخته است. جمجمه‌ای از دختر دوازده یا سیزده ساله که در 4800 سالپیش، پزشکان آن دیار ...


Your SEO optimized title