میهن نما
میهن نما
کاربردی
پیشنهاد ویژه

تاریخچه قوم بلوچ

روی هم 3 دستاورد

... تاکید بر اینکه سیستم فدرال در پی ایجاد اتحاد نسبی در میان ملت‌های ناهمگون ایجاد شده است، افزود: تاریخچه تشکیل نظام فدرالی به دزدان و قاتلان اروپایی مربوط می‌شود که در آمریکا ساکن شدند و پس از اینکه بومی‌های ...
دوشنبه, 06 آذر 1391
2. ازدواج با محارم در ایران باستان ؟!
(ایران شناسی/گذشته ی ایران)
... محققان می دانند و می کوشند پدران خود را از چنان [اتهامی] مبرا کنند. در تحقیق حاضر ما نخست تاریخچه ای از پژوهشهای پیشین به دست می دهیم، آنگاه شواهد کتبی را به دقت بر می رسیم، و سپس با توجه به چند مسئلۀ ...
شنبه, 10 اردیبهشت 1390
3. نوروز در تاریخ
(ایران شناسی/گذشته ی ایران)
نوروز و آیین های باشكوه آن، مسیری سه هزار ساله و پرپیچ و خم را پیموده تا به ما رسیده است. «نوروز» كهنسالترین آیین ملی در جهان است كه جاودانه مانده و یکی از عوامل تداوم فرهنگ ایرانیان (آرین های جنوبی) است. ...
آدینه, 27 اسفند 1389


Your SEO optimized title