میهن نما
میهن نما
کاربردی
پیشنهاد ویژه

تاریخچه تخته نرد

روی هم 3 دستاورد

1. کاخ عالی قاپو
(ایران شناسی/یادگارهای فرهنگی)
... و احترام بدر بار صفوى بوده است و اگر نه آوردن درب از نجف اشرف محرز نیست.  در تاریخچه ابنیه تاریخى اصفهان وضع گذشته و زمان تالیف 1335 ه.ش را تشریح كرده و چنین گفته:  عالى قاپو - على قاپو - در میدان نقش ...
2. روان شناسی در ایران باستان
(ایران شناسی/گذشته ی ایران)
... تاریخچه دانش روان شناسی به لحاظ موضوع مورد مطالعه اش , پدید آیی آن مقارن با پیدایش هشیاری در انسان است , کاری سترگ و یادآور این سخن مولر در تاریخ روانشناسی می باشد که : "عرصه فراروی ما گسترده شده که احاطه ...
3. شگفتیهای بی مانند شهر سوخته
(ایران شناسی/یادگارهای فرهنگی)
در روزگاران دور که بشر تازه یک‌جا نشین شده بود، شهری اسرار آمیز، پر از عجایب و شگفتیهای گوناگون در سیستان پدید آمد که به گفته‌ی باستان‌شناسان به لحاظ بافت شهری، جمعیت، برنامه ریزی شهری و ... اولین شهر ...


Your SEO optimized title