میهن نما
میهن نما
کاربردی
پیشنهاد ویژه

انوشیروان کفاش

روی هم 2 دستاورد

1. سخنوری و پیشینه ی آن در ایران
(هنر و ادب ایران زمین/هنرهای ایرانی)
... متر و نیم از کاشی های مزین به تصویر خیالی شاهان داستانی و تاریخی ایران (مانند کیخسرو و جمشید و هوشنگ و اردشیر و اردوان و نرسی و انوشیروان) پوشیده شده و سکویی به بلندی یک صندلی با نیمکت در سراسر محيط قهوه ...
پنجشنبه, 23 خرداد 1398
2. داستان انوشیروان با موزه فروش (کفشگر)
(داستان های ایرانی/داستان های شاهنامه)
در گیر و دار جنگ انوشیروان با رومیان ، جنگ به پیرامون شام که در گستره ی سرزمینی ایران بود،کشیده شد . به درازا کشیدن جنگ شوند تهی شدن گنجِ سپاه و نیازهای سپاهیان شد . از اندازه ی لشکر شهریار کم آمد ...
شنبه, 21 اردیبهشت 1398


Your SEO optimized title