میهن نما
میهن نما
کاربردی
پیشنهاد ویژه

اصفهانی

روی هم 81 دستاورد

برگه 1 از 5
... سلف را رها کرد. سندباد در مملکت او و به عصر او بود که کتاب هفت وزیر و معلم و غلام و زن پادشاه را برای وی تنظیم کرد که به نام سندباد معروف شد» (مسعودی ۱۳۶۵، ج ۱، ص ۷۵) حمزه اصفهانی در تاریخ خود (ص ۳۹) ...
2. دگرگونی نثر پارسی
(هنر و ادب ایران زمین/زبان و گویش )
... می‌توان نام برد. نسک های چون «تاریخ ایران» نوشته سرجان ملكم، «لویی چهاردهم و پانزدهم» از الكساندر دوما (پدر)، «روبنسون كروزوئه» از دانیل دفو، «سفرهای گالیور» از جاناتان سویفت و «سرگذشت علی بابا اصفهانی» ...
3. شاعران و اخلاق ایرانی
(هنر و ادب ایران زمین/پژوهش)
... کشید مورد انتقاد قرار گرفت و عرفا کوشیدند تا کشف و شهود، خودشناسی و تهذیب نفس را وسیله رسیدن به حقایق قرار دهند و چندی انتقاد شدید از فلسفه معمول گردید. سنائی وخ اقانی، جمال الدین اصفهانی، مولوی و پیروانش ...
4. نگرش ایرانیان به پند
(ایران شناسی/فرهنگ ایران)
... را بر آن زد. قصه ها و داستانهای اخلاقی بی شماری میان ایرانیان رواج دارد که هدف اصلیشان عبرت آموزی و پند گویی است. حتی غرض از نگارش خداینامه پهلوی - که حمزه اصفهانی می گوید که یکی از موبدان زمانش به منظور ...
5. نگاره ی زنده (25): زاده شدن رستم پهلوان
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
... بِزُرگتِرُ شد،اندازه پنش تا مرد،نون و گوشت میخورد... . اصفهانی(برگردانی و بازبینی از مازیار پارسی) *************** پیش درآمدی بر بخش بیست و پنجم ( آ )  : *************** اونوخ زال با رانمای موبدا ،تو ...
6. نگاره ی زنده (24): پیوند زال و رودابه
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
... وَر موداش، ازِش بالا رفت. اووَخ همه ی شب مشغول عشق بازی شِدن تا صِبا صبحش.زال بعد اَ جواب مثبت گرفتن اَ رودابه،برا واسیدَن به پا عشقشون،اَ مودا رودابه با چشما گریون رفت وِتَک. اصفهانی(برگردانی و بازبینی ...
7. نگاره ی زنده (23): یافتن سام مر زال را
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
... بعدشم سام اسم اون جِوونِ هِشت زال و همرا خودش بُرتِش تِ شهر. . اصفهانی(برگردانی و بازبینی از مازیار پارسی) *************** پیش درآمدی بر بخش بیست و سوم  : *************** سردار سام ،یه شب خوابی سوواریا ...
8. نگاره ی زنده (22): یافتن سیمرغ مر زال را
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
... و ... . اصفهانی(برگردانی و بازبینی از مازیار پارسی) ********************* 22 ******************** سردار سام ،بعدی چن سال یه پسر گیرش اومد صیا سالما قشی آما با مووای به سیفیدی برف، که اونم چون از شیطونی ...
9. نگاره ی زنده (21): تاجگذاری منوچهرشاه
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
... شاه بعد اَ یه هفته عزاداری، پادشاهی120سالشه اَ روز هشتم شِرو کِرد و وعده داد که دست همه بدا رِ اَ زِمین کوتا میکنه.سام و بقیه پَلِوونایَم منوچِرِ ستایش کِردن. . اصفهانی(برگردانی و بازبینی از مازیار ...
10. نگاره ی زنده (20): ایرج ،شاهزاده ی بی سر
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
... بِشِش ببخش! چه تاج چه تَخ!. بعدشم هر کدوم اَ او پادشاها بِرادِرکُش وَرگَشتَن به وِلاد خودشون. . اصفهانی(برگردانی و بازبینی از مازیار پارسی) ********************* 20 ******************** سوبا صاح، شا سلم ...
حمزه اصفهانی در كتاب سنی ملوک الارض و الانبیاء به شرح رويدادهاي تاريخی از آغاز خلقت بشر تا زمان زندگی خود می‌پردازد. كتاب به ده باب تقسيم شده است. باب اول مربوط به شرح تاريخ و نقد تاريخی حكومت فارس ...
12. نگاره ی زنده (19): دیدار سلم و تور با ایرج
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
... شب وَر دنبالِ راهی میگشت تا ایکه.... . اصفهانی(برگردانی و بازبینی از مازیار پارسی) ***************** پیش درآمدی بر بخش نوزدهم ( آ ) : ****************** فریدون همچی که از برگشتنی پسراش خبردار شد، بارا ...
... شانسش نفرین میکِرد،ناچاراً سه تا دختِرِشه خودِ گنجا قِدیمی داد به شازاده ها و با یه ایلی همرا، وَر طِرِفِ ایران وَر را کِرد. . اصفهانی(برگردانی و بازبینی از مازیار پارسی) ********************* 18 ******************** ...
... ************ 17 ************* پِسرا فریدون وَر طِرِفِ یمن وَ را شِدَن... . اصفهانی(برگردانی و بازبینی از مازیار پارسی) ***************** پیش درآمدی بر بخش هفدهم ( آ ) : ****************** فریدون بعدی ...
15. نگاره ی زنده (16): پیکار فریدون و ضحاک
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
... موبد زیرک وَر تِموم شِدِنه پادشاهی هزارساله پادشاه ضحاک مغزخور تِ کوه دِماوند و گِرفتِنِ کینه آبتین و پاک کِردِنِ دنیا اَ بی فکرا و بدا به دَسِ فریدون فرخ مَعَیَن شد. . اصفهانی(برگردانی و بازبینی از ...
16. نگاره ی زنده (15): ساخت گرز
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
... داد که گرزی به شِمایِل کَله گاومیش دُرُس کنن. . اصفهانی(برگردانی و بازبینی از مازیار پارسی) فریدون به آهنگرایی کاربلد، دسور داد تا گرزی بسازن مثی کله گاب میش. . گیلکی با گویش لاهیجانی(برگرداننده: ...
17. نگاره ی زنده (14): پیوند کاوه و فریدون
(شاهنامه/شاهنامه ی زنده)
... زیدآبادی) کاوه به لطف پرچم و حرفاش،خودِ سپا بِزُرگی رفت پیشواز فریدون.هَمطو که فریدون دیدنِش،اَ هَمو دورا اَ خوشالی جیغ و داد کِردَن. اصفهانی(برگردانی و بازبینی از مازیار پارسی) کاوه به لطفی پرچم آ ...
... گِله سپاه فریدون فرخ. اصفهانی(برگردانی و بازبینی از مازیار پارسی) بعدی 16سال ، فریدون از البرزکو صاف رف ور مادرش تا نژاد و تخم و ترکشا ازون بپرسد. وخدیم داستانا پدرش آ اون مَرغزارا پُرمایه وا اینا ...
... رفت به مخفیگاه فریدون و همه جاشِه وَرهم کِرد ولی اثری اَ فریدون نِدید. اونوَخ پادشا ضحاک اونجا رِ به آتِش کشید و با خاک یکیش کِرد.و ایجوری شد که یِکی دِگه اَ پیشگوییای زیرکم عمِلی شد! اصفهانی(برگردانی ...
20. نقشه ی شوم اسکندر و ارسطو برای ایرانیان
(ایران شناسی/گذشته ی ایران)
... او با داریوش سوم و همچنین در نبرد با سردار دلاور ایران آریو برزن ، دید . روانشاد حمزه ی اصفهانی در فصل چهارم کتاب خود آنجا که گزارشی از پادشاهان ایران به دست داده ، می نویسد : پس از آنکه اسکندر ...
<< آغاز < پیشین 1 2 3 4 5 پسین > پایان >>


Your SEO optimized title