میهن نما
میهن نما
گفتاورد

کاشفی سبزواری

اگر پرسند که چهار ادب کدام است؟ بگوي اول به دو زانو نشستن هم پير را و هم جماعت را. دويم سخن بسيار ناگفتن. سيّم بسيار در خود نگه ناکردن. چهارم آب دهن نا انداختن.

روانشاد حسین واعظ کاشفی سبزواری

کاربردی
پیشنهاد ویژه

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 جشن پنجه 2842
2 آیین های گوناگون عروسی در ایران زمین 4771
3 آیین شب شیش، جشن شب نشینی 8688
4 آیین نوروز در باور زرتشتیان 3624
5 جشن آذرگان 5840
6 جشن دیگان 3858
7 جشن بهمنگان 3745
8 جشن آبانگان 6978
9 جشن نیلوفر 7904
10 جشن خُوردادگان 2314
11 جشن آب پاشان 3615
12 جشن فروردینگان 2233
13 جشن اردیبهشتگان 4738
14 آیین‌های سیزده‌ بدر 3470
15 آیین سیزده بدر 51405
16 جشن جهانی نوروز 2906
17 سنت های نوروزی تهران قدیم 6639
18 نوروز خوانی پیام آور شادی 6284
19 آیین درختکاری 12869
20 رسم انجام شادباش 3197
21 آیین های جشن سپندارمزگان 3435
22 جشن سده 9693
23 جشن های ایرانی در یک نگاه 6857
24 آیین شب چله 10064
25 جشن مهرگان 12789
26 جشن امردادگان 5248
27 جشن شهریورگان 3653
28 جشن سپندارمزگان (اسفندگان) 30239
29 جشن تیرگان 9554
 
برگ نخست آیینها و جشنها


Your SEO optimized title