میهن نما
میهن نما
گفتاورد

عبدالحسین زرین کوب

امپراتوري كورش و داريوش يك امپراتوري نمونه است كه مورخ مي‌تواند از تأمل در آن دريابد كه مملكت تنها با قدرت نظامي و حتي با نظارت چشم و گوش حكومت، برپا نمي‌ماند، احتياج به تفاهم و تسامح نيز هست و اين تسامح كورشي است كه بي‌شك اسباب سرافرازي تاريخ ايران است

عبدالحسین زرین کوب

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 جشن پنجه 2405
2 آیین های گوناگون عروسی در ایران زمین 4168
3 آیین شب شیش، جشن شب نشینی 5827
4 آیین نوروز در باور زرتشتیان 3156
5 گاهشمار جشن های ایرانی 1391 2246
6 جشن آذرگان 5157
7 جشن دیگان 3472
8 جشن بهمنگان 3405
9 جشن آبانگان 6101
10 جشن نیلوفر 7198
11 جشن خُوردادگان 2159
12 جشن آب پاشان 3365
13 جشن فروردینگان 1975
14 جشن اردیبهشتگان 3998
15 گاهشمار جشن های ایرانی 1390 3280
16 آیین‌های سیزده‌ بدر 3223
17 آیین سیزده بدر 44202
18 جشن جهانی نوروز 2697
19 سنت های نوروزی تهران قدیم 6345
20 نوروز خوانی پیام آور شادی 5851
21 آیین درختکاری 12447
22 رسم انجام شادباش 2988
23 آیین های جشن سپندارمزگان 3076
24 جشن سده 8645
25 جشن های ایرانی در یک نگاه 6024
26 آیین شب چله 9249
27 جشن مهرگان 11932
28 جشن امردادگان 4635
29 جشن شهریورگان 3247
30 جشن سپندارمزگان (اسفندگان) 24326
31 جشن تیرگان 8911
برگ نخست آیینها و جشنها
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات


Your SEO optimized title