میهن نما
میهن نما
گفتاورد

دولتشاه سمرقندی

اکابر و افاضل متفق اند که شاعری در مدت روزگار اسلام مثل فردوسی از کتم عدم پای به معموره وجود ننهاده و الحق داد سخنوری و فصاحت داده و شاهد عدل بر صدق این دعوی کتاب شاهنامه اوست که در این پانصد سال گذشته از شاعران و فصیحان روزگار هیچ آفریده را یارای جواب شاهنامه نبوده و این حالت از شاعران هیچکس را مسلم نیست و این عنایت خداوندگار فردوسی بود .

دولتشاه سمرقندی

کاربردی
پیشنهاد ویژه

ابلهی گفت و احمقی باور کرد

گوینده و شنونده هر دو نادان و خوش باور هستند

 

هر کس یکجا همه جا،هر کس همه جا هیچ جا

اشاره به اینکه کسی که بر روی یک کار متمرکز شده است ، کامیاب تر از کسی است که خود را درگیر چندین کار می کند

 

از کیسه خلیفه بخشیدن

از داشته های دیگران بخشیدن

 

از ماست که بر ماست

هر نیک و بدی که به ما می رسد از خود ما و برآیند کردارهای ماست

 

گنه كرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری

گناه کسی را بر گردن دیگری انداختن

 

موهایم را در آسیاب سپید نکرده ام

سرد و گرم روزگار را چشیده ام و تجربه های فراوان دارم

 

با ریسمان پوسیده به چاه رفتن

انجام دادن کاری که سرانجام خوبی ندارد

 

چشم و دل سیر است

به مال و خواسته بی اعتنا و بلند نظر است

 
برگ نخست داستانزد


Your SEO optimized title