میهن نما
میهن نما
گفتاورد

چگونه ممکن است خون ایرانی در رگ های کسی جاری باشد و مداخله اجنبی را در کشور تحمل نماید ؟

دکتر محمد مصدق

کاربردی
پیشنهاد ویژه

عقل که نباشد جان در عذاب است

نادان راه آسان انجام کارها را نمی داند و خود را به دردسر می اندازد

 

شش ماهه به دنیا آمده است

در کارهایش شتاب می کند

 

عقل مردم به چشمشان است

بیشتر مردم همان چیزی را که می بینند ، باور و پیروی می کنند

 

مهمان از روی باز وارد می‌شود، نه از در باز

اگر بهترین امکانات را در دسترس میهمان گذاشته باشند ولی روی خوشی به او نشان ندهند ، میهمان خشنود و شاد نخواهد شد

 

سنگ کسی را به سینه زدن

از کسی پشتیبانی کردن

 

دهانش چاک و بست ندارد

راز نگهدار نیست / دشنام گو است

 

دل به دل راه دارد

مهر و دوستی پیوسته و دو سویه است

 

حساب حساب است کاکا برادر

در کاسبی و بازرگانی با دوستان و آشنایان خود هم مانند دیگران برخورد کن

 
برگ نخست داستانزد


Your SEO optimized title