میهن نما
میهن نما
گفتاورد

امیر صادقی

شاهنامه از آن روی مهم است که ایران مهم است که بشر مهم است.

استاد امیر صادقی

کاربردی
پیشنهاد ویژه

شاخ به شاخ کسی گذاشتن

با دیگری درآویختن و جنگیدن

 

زیر کاسه ، نیم کاسه ای است

فریب و نیرنگی پنهان در کار است

 

سر و ته یک کرباس اند

همگی مانند هم اند

 

آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت

کار از کار گذشت

 

مرد رود است و زن رودبند

سرمایه ی مرد مانند یک رود است و زن باید مانند یک رودبند این سرمایه را نگهداری کند

(این داستانزد پندی است به تازه عروسها تا ارزش سرمایه های زندگی خود را بدانند)

 

زمستان رفت ، روسیاهی به زغال ماند

با این که یاری نکرد ، کار چنان که شایسته بود انجام گرفت و روسیاهی اش برای او ماند

 

خودش را به آب و آتش می زند

بیش از اندازه کوشش می کند

 

هر چیز که خار آید یک روز به کار آید

چیزی که امروز به کارمان نمی آید را نباید دور بیندازیم  ، شاید روزی به کار بیاید و آنگاه خود را برای دورانداختن آن سرزنش می کنیم

 
برگ نخست داستانزد


Your SEO optimized title