میهن نما
میهن نما
گفتاورد

میرزا کوچک خان جنگلی

آنها که خواهان ترقی و تعالی وطنند، نباید از هیچ چیز پروا کنند.

میرزا کوچک خان جنگلی

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 ابن یمین 466
2 ابو نصر علی بن احمد اسدی طوسی 843
3 شیخ ابوسعید ابوالخیر 965
4 اوحدالدّین محمّدبن محمّد انوری 960
5 مسعود سعد سلمان 977
6 افضل­ الدین بدیل خاقانی شروانی 1257
7 منوچهری دامغانی 963
8 كمال‌ الدين‌ وحشی بافقي‌ 896
9 ادیب برومند 1134
10 اکبر اکسیر 1390
11 ملک الشعراء بدرالدین بن عمر جاجرمي 1100
12 معینی کرمانشاهی 1826
13 عبید زاکانی 1309
14 نظامی گنجوی 1473
15 رهی معیری 1457
16 عرفی شیرازی 1338
17 اهلی شیرازی 1115
18 بیدل شیرازی 1176
19 میرزا حبیب شیرازی متخلص به قاآنی 1348
20 فخرالدین اسعد گرگانی 1340
21 ابوالحسن شهید بن حسین بلخی 1258
22 ادیب الممالک 1196
23 منوچهر آتشی 1241
24 حمید مصدق 1375
25 علی معلم دامغانی 1080
26 عماد خراسانی 1826
27 مهرداد اوستا 1740
28 یحیی آرین پور 1915
29 امام‌الشعرا حکیم‌ قطران‌ 1154
30 شیخ‌ الشیوخ‌ مولانا همام‌ تبریزی 1129
31 شیخ محمود شبستری 1288
32 نورالدین عبدالرحمن جامی 1379
33 محمد فرخی یزدی 1446
34 شمس کسمایی 1135
35 سید کریم امیری فیروزکوهی 1530
36 مولانا لطف الله نیشابوری 1175
37 ابوالقاسم الهامی (لاهوتی) 1191
38 بابا طاهر 1341
39 خواجوی کرمانی 1243
40 ملک الشعرا بهار 1602
41 فروغ فرخزاد 1261
42 فریدون مشیری 1172
43 ایرج میرزا 1515
44 عنصری بلخی 1504
45 سنایی 1475
46 عطار نیشابوری 1513
47 دقیقی 1273
48 مهدی اخوان ثالث 1313
49 صائب تبریزی 1745
50 پروین اعتصامی 1576
51 سهراب سپهری 1325
52 نیما یوشیج 1597
53 ناصر خسرو 1357
54 رودکی 1451
55 مولانا 1378
56 سعدی 1480
57 شهریار 1547
58 حافظ شیرازی 1684
59 هما ارژنگی 1489
60 توران شهریاری 1471
61 ابوالقاسم فردوسی 1535
برگ نخست سرایندگان
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات


Your SEO optimized title