میهن نما
میهن نما
گفتاورد

برپای خیزید و فرهنگ خویش بازشناسید و جایگاه خویش و کشور خویش را در جهان بازیابید و ارزش دستاوردهای بی شمار فرهنگی پدران و مادران خویش را در پهنه میدان فرهنگ جهانی باز بینید و در این زمان که هیاهویی خفیف، از جنبش آبخیزهای ژرفای دریای جان ایرانیان به گوش میرسد، و از همه سو جنبشهای فرهنگی تازه را پدید میآورد. . . این زمان زرین را، که همهمه نهفته بیداری جان ایرانیان، نرم نرمک آشکار میشود از دست مدهید! این تپش، تپش دل فرهنگ ایران است، آن را دریابید! این دم، دم گرم جان نیاکان است آن را فروبرید!

فریدون جنیدی

کاربردی
پیشنهاد ویژه

چند از دگران وام کنی جامه و دستار
رو جامه و دستار پدر را تو بدست آر
در خانه پدر خواسته و جامه نهاده
بگذاری و دریوزه کنی پیشه زهی کار
گیری تو ز همسایه کلاه و کمر او
زان خویش بیارایی در برزن و بازار
گویی که مرا جامه ی زیباست بر اندام
هان دیبۀ رومی نگر و ابرۀ بلغار
بر خویش نبالد کس ازین جامه که باشد
دریوزه ز بیگانه همش پود و همش تار
گفتار بود جامه بر اندیشۀ مردم
اندیشه ندانی تو مگر از ره گفتار
گفتار پدیدار کند ترک ز دیلم
ز آواز پدیدار شود کشکرک از سار
بر مردم هر بوم یکی جامه برازد
تازی به تبان خوشتر و فرخار بشلوار
کشور چو درختی است بر و بارش مردم
مانا که زبان ریشه و بیخ است برآن دار
گر بار و بر دار تبه گرد و ز آسیب
چون ریشه بجا ماند دهد باردگر بار
ور زانکه به بیخ و بنش افتاد گزندی
امید از آن دارد و زان بار تو بردار
افسوس و دریغا که همه مردم این مرز
دانشور و بیدانش و خربنده و سالار
بگرفته کلنگ و تبر و تیشه و هر یک
زخمی زده بر ریشۀ این پاک سپیدار
گویی همگان دشمن این باغ و درختند
یارند به بیگانه و با خویش به پیکار
ای تازه نهالان که برومند بمانید
گل رفت ازین باغ و بجا ماند همی خار
خارش بزدایید و گلش را بفزایید

کارایش این باغ شما راست سزاوار

...........................

احمد بدر (نصیرالدوله)  -  ماهنامه ارمغان

بن مایه : پارسی نغز،  علی اصغر حکمت

گردآوری برای مهرمیهن : فرزاد


  • بازدید: 118
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست چکامه چامه های میهنی گفتار بود جامه بر اندیشۀ مردم - پاسداشت پارسی
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

در دروازه را می توان بست ، دهان مردم را نمی توان بست

دهان بدگویان و چو اندازان همیشه باز است و نباید نگران آن بود

پیشنهاد
دیدگاه کاربران
  • کار شگفت رضاشاه در زمان گشایش پل ورسک
    رضا شاه به مهندس اتریشی امر رفتن با خانواده به زیر پل رانمیکنه بلکه این خود مهندسه که برای نشان دادن ضمانت کار داوطلبانه با خانواده اش به زیر پل میره که بعد از او تمام اعضای تیم به زیر پل میرن نمایش / پاسخ
    فرستنده : مجید


Your SEO optimized title