میهن نما
میهن نما
گفتاورد

آرزویم شناساندن ایران باستان است به فرزندان کنونی این سرزمین و از این راه مهر و علاقه ای نسبت به این مرز و بوم برانگیختن و به یاد پارینه به آبادانی این دیار کوشیدن .

روانشاد ابراهیم پور داوود

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
میانگین امتیار کاربران: / 3
بسیار بدبسیار خوب 

دوران پادشاهی بهرام گور ساسانی همراه است با یک دوره ی بسیار آرام و شاد برای ایرانیان . درست است که بهرام گور پادشاهی خوش گذران بوده است اما بنا بر نشانه های تاریخی, او پادشاهی مهربان و بخشنده بود و به گفته ی خودش دل به سرای سپنجی نبسته بوده است . ایرانیان هر پادشاهی که بیشتر در اندیشه ی رسیدگی به مردمان بود و بخشنده بود دوست می داشتند و داستان های زندگی او را به خاطر می سپرده و سینه به سینه برای فرزندان خود نقل می کردند از همین روی از دوران پادشاهی بهرام گور داستان های فراوانی برای ما به یادگار مانده است . فردوسی در شاهنامه داستان کامل زندگی بهرام را با نقل دلاوری ها و شکارهای او آورده است و نظامی نیز هفت پیکر را در وصف دلاوری های بهرام بیادگار گذاشته است . در بسیاری از نوشتار های تاریخی دیگر نیز زندگی نامه ی بهرام گور مفصل بیان شده است. با نگاهی به نخستین سخنان بهرام گور بهنگام پادشاهی و همچنین وعده هایی که او پیش از پادشاهی به بزرگان کشور داد و با تطبیق سخنان وی  با رفتار و کردارش در زمان فرمانروایی به این برآیند می رسیم که به ایرانیان وعده های دروغین نداد و بر گفتار و وعده های خود استوار ماند. چنانکه تا سالیان سال نام نیک او در میان ایرانیان زبانزد بود و ایرانیان از او به نیکی یاد می کردند. آنچنانکه 200 سال پس از مرگ بهرام, رستم فرخزاد سپهدار ایران در نامه ی خود از زمان بهرام با عنوان دوران شادی ایرانیان یاد می کند :

چنان فاش گـــــــردد غم و رنج و شور           کـــــه شادی، بهنگام بهرام گــور

در زیر بخش هایی از وعده های بهرام گور به ایرانیان آورده شده است :

که بخشش بیفزایم از گفت‌وگوی                     بکاهم ز بیدادی و جست و جوی

کسی را کجا پادشاهی سزاست                    زمین را بدیشان ببخشیم راست

جهان را بدارم به رای و به داد                         چو ایمنی کنم باشم از داد شاد

کسی را که درویش باشد به نیز                     ز گنج نهاده ببخشیم چیز

گنه کرده را پند پیش آوریم                             چو دیگر کند بند پیش آوریم

سپه را به هنگام روزی دهیم                         خردمند را دلفروزی دهیم

همان راست داریم دل با زبان                         ز کژی و تاری بپیچم روان

کسی کو بمیرد نباشدش خویش                    وزو چیز ماند ز اندازه بیش

به درویش بخشم نیارم به گنج                       نبندم دل اندر سرای سپنج

همه رای با کاردانان زنیم                              به تدبیر پشت هوا بشکنیم

ز دستور پرسیم یکسر سخن                        چو کاری نو افگند خواهم ز بن

کسی کو همی داد خواهد ز من                    نجویم پراگندن انجمن

دهم داد آنکس که او داد خواست                   به چیزی نرانم سخن جز به راست

مکافات سازم بدان را به بد                           چنان کز ره شهریاران سزد

برین پاک یزدان گوای منست                        خرد بر زبان رهنمای منست

همان موبد و موبد موبدان                            پسندیده و کاردیده ردان

برین کار یک سال گر بگذرد                          نپیچم ز گفتار جان و خرد

ز میراث بیزارم و تاج و تخت                          ازان پس نشینم بر شوربخت

  • بازدید: 1910
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ خواهشمندیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ برای سپاسگزاری یا گله گزاری از جستار ، از امتیازدهی بهره ببرید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ چنانچه پرسشی دارید آن را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه های شما پس از بررسی نمایش داده می شود.


برگ نخست گذشته ی ایران بهرام گور پادشاهی بخشنده
تبلیغات
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
داستانزد ایرانی

از بی کفنی زنده است

تهیدست و نادار است

پیشنهاد
تبلیغات
پیام های کاربران
  • سندی تاریخی درباره شیوه حمله اعراب به ایران
    ایران در زمان حمله اعراب شدیدا دچار جنگ های داخلی شده بود از جنگ خسرو پرویز با بهرام چوبینه گرفته تا جنگ شیرویه با برادرانش و بالاخره جنگ رستم فرخزاد با دختران خسرو پرویز و جنگ های بین فرماندهان ارتش ایران.این اعراب فرصت طلب درست سر وقت و در بهترین زمان که ایران از هم پاشیده بود به ایران حمله کرد.لازم به یاد آوری است که اینکه میگن عرب ها با سی هزار سرباز به ایران حمله کرده اند یک دروغ بزرگ است.در جنگ قادسیه رستم فرخزاد صد و بیست هزار سرباز داشته مگر میشود اعراب با سی هزار سرباز پیروز شده باشند و... نمایش / پاسخ
    فرستنده : مهرداد
تبلیغات


Your SEO optimized title