میهن نما
میهن نما
گفتاورد

رودکی

مردی نبود فتاده را پای زدن / گر دست فتاده ای بگیری مردی

جوانمردی آن است که به جای آسیب زدن به انسانی ناتوان به او یاری رسانی

رودکی سمرقندی

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
میانگین امتیار کاربران: / 18
بسیار بدبسیار خوب 

آدمی فربه شود از راه گوش// جانور فربه شود ازحلق و نوش»
-----------------------------------------------------------------
«آدمی مخفی است در زیر زبان// این زبان پرده‌است بر درگاه جان»
-----------------------------------------------------------------
«آزمودم مرگ من در زندگی است// چون رهم زین زندگی، پایندگی است»
-----------------------------------------------------------------
«آفت ادراک آن حال است و قال// خون به خون شستن محال است و محال»
-----------------------------------------------------------------
«آنچه اندر آینه بیند جوان// پیر اندر خشت بیند بیش از آن»
-----------------------------------------------------------------
«از پی هر گریه آخر خنده ایست// مرد آخربین مبارک بنده ایست»
-----------------------------------------------------------------
«از محبت، نار نوری می‌شود// وز محبت، دیو حوری می‌شود»
-----------------------------------------------------------------
«ای خنک آن را که پیش از مرگ مرد// یعنی او از اصل این زر بوی برد// مـرگ تبدیلـی که در نـــوری روی// نه چنان مـرگی که در گـوری روی»
-----------------------------------------------------------------
«ای که تو از ظلـم چاهی می‌کنی// از برای خـویش دامی می‌تنی»
-----------------------------------------------------------------
«این جهان کوه‌است و فعل ما ندا// باز گردد این نداها را صدا»
-----------------------------------------------------------------
«پا تهی گشتن به‌است از کفش تنگ// رنج غربت به که اندر خانه جنگ»
-----------------------------------------------------------------
«پیش چشمت داشتی شیشه کبود// زان جهت عالم کبودت می‌نمود»
-----------------------------------------------------------------
«پیش مؤمن کی بود این قصه خوار// قدر عشق گوش، عشق گوشوار»
-----------------------------------------------------------------
«تا که احمق باقی است اندر جهان// مرد مفلس کی شود محتاج نان»
-----------------------------------------------------------------
«تیغ دادن در کف زنگی مست// به که آید علم، ناکس را بدست»
-----------------------------------------------------------------
«چون زخود رستی همه برهان شدی// چون که گفتی بنده‌ام سلطان شدی»
-----------------------------------------------------------------
«چون که دندان تو را کرم اوفتاد// نیست دندان بر کنش ای اوستاد»
-----------------------------------------------------------------
«در پس هر گـریه آخر خنده ایست// مـرد آخربین مبارک بنده ایست»
-----------------------------------------------------------------
«زآنهمه بانگ و علا لای سگان// هیچ واماند ز راهی کاروان؟»
-----------------------------------------------------------------
«سخـت گیــری و تعصـب خامـی است// تا جنینی کار خون آشــامـی است»
-----------------------------------------------------------------
«شب غلط بنماید و مبدل بسی// دید صائب شب ندارد هرکسی»
-----------------------------------------------------------------
«صـورت زیبا نمــی آید به کار// حرفی از معنی اگر داری بیار»
-----------------------------------------------------------------
«ظالم آن قومی که چشمان دوختند// وز سخنها عالمی را سوختند»
-----------------------------------------------------------------
«عاقبت جوینده یابنده بود// چونکه در خدمت شتابنده بود»
-----------------------------------------------------------------
«عشقهایی کز پی رنگی بود// عشق نبود عاقبت ننگی بود»
-----------------------------------------------------------------
«عقل از سودای او کور است و کر// نیست از عاشق کسی دیوانه‌تر»
-----------------------------------------------------------------
«عقل اول راند بر عقل دوم// ماهی از سر گنده گردد نی ز دم»
-----------------------------------------------------------------
«عـقــل تا تدبیـر و اندیشه کند// رفته باشد عشــق تا هفتـــم سما// عـقــل تا جوید شتر از بهر حج// رفته باشد عشــق بر کــــوه صفا»
-----------------------------------------------------------------
«کرد مـــردی از سخـــن دانی سؤال// حق و باطل چیست ای نیکومقال// گوش را بگرفت و گفت این باطل است// چشم حق است و یقینش حاصل است»
-----------------------------------------------------------------
«گفت خر! آخر همی زن لاف لاف// در غریبـــی بس توان گفتن گزاف»
-----------------------------------------------------------------
«گفت هان ای محتسب بگذار و رو// از برهنه کی توان بردن گرو»
-----------------------------------------------------------------
«موی بشکافی به‌عیب دیگران// چو به‌عیب خود رسی کوری از آن»
-----------------------------------------------------------------
«نردبان خلق این ما و من است// عاقبت زین نردبان افتادن است// هرکه بالاتر رود ابله تر است// کاستخوان او بتر خواهد شکست»
-----------------------------------------------------------------
«هرکسی را بهـر کاری سـاختند// میل آنرا در دلـش انداختند»
-----------------------------------------------------------------
«هرکه او بی مرشـدی در راه شد// او زغـولان گمره و در چاه شد// هرکه گیـرد پیشـه بـی اوستـا// ریشخندی شد به شهـر و روستا// کـار بی استـاد خواهـی ساختن// جاهلانه جان بخـواهــی باختن»
-----------------------------------------------------------------
«هـرکه اول بین بود اعمی بود// هـرکه آخر بین چه با معنی بود// چشـم آخربین تواند دید راست// چشم اول بین غرور است و خطاست// هـرکه آخربین تر او مسعودتر// هـر که اول بین تر او مطرودتر// هـرکه اول بنگرد پایان کار// انـدر آخر او نگردد شرمسار// حکم چون بر عاقبت اندیشی است// پادشـاهی بنده درویشــی است»
-----------------------------------------------------------------
«هیچ آییـنه دگر آهــن نشد// هیــچ نانی گنـدم خرمـن نشد// هیچ انگـوری دگر غوره نشد// هیـچ میـوه پخته باکوره نشد// پختـه گرد و از تغیـّر دور شو// رو چو برهـان محقق نور شو»

  • بازدید: 9818
 

دیدگاه ها 

 
+2 #1 بهار 29 بهمن 1393 ساعت 23:05
بسیار زیبا بود خیلی ممنونم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #2 محمد 25 فروردین 1394 ساعت 23:26
واقعا مولوی آخرشه....ابر انسانه
پاسخ دادن به این دیدگاه
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ خواهشمندیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ برای سپاسگزاری یا گله گزاری از جستار ، از امتیازدهی بهره ببرید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ چنانچه پرسشی دارید آن را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه های شما پس از بررسی نمایش داده می شود.


برگ نخست سخنان بزرگان سخنانی از مولانا
تبلیغات
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
داستانزد ایرانی

خدا خر را شناخت و شاخش نداد

در مورد افرادی گفته می شود  که اگر قدرت داشت باشند امان را از خلق الله می گرفتند

پیشنهاد
تبلیغات
پیام های کاربران
  • نبرد قادسیه نخستین جنگ بزرگ ایران و عرب
    سلام.تاریخ دست نوشته انسان هاست و بیشک هر امت و گروهی پیروان و مخالفان و جان نثاران و کینه توزانی داشته و دارد و نگارندگان تاریخ هم میتوانند مستثناء از این قائده نباشند.گذشته از اینکه خود متن نگارنده ... نمایش / پاسخ
    فرستنده : سلام
تبلیغات


Your SEO optimized title