کاربر spr

زمان هموندی 2 سال (از دی 16, 1395)
گونه ی کاربری: کاربر هموند
نام: شیرج شریفی
جایگاه زندگی: مازندران-نوشهر
زادسال: 1375
درباره:

چکیده ی کارکرد spr

ترازبندی: 15 تراز (جایگاه #25)
پرسش ها/ گفتمان ها: 1
پاسخ ها: 0
دیدگاه ها: 0
شمار ترازبندیها: 0 پرسش / گفتمان, 0 پاسخ
ترازهای داده شده: 0 تراز خوب, 0 تراز بد
ترازهای گرفته شده: 0 تراز خوب, 0 تراز بد
...