کاربر گردآفرید

زمان هموندی 2 سال (از فروردین 7, 1396)
گونه ی کاربری: کاربر هموند
نام: ریحانه هاشمی
جایگاه زندگی: تهران
زادسال: 1381
درباره: هر گیاهی از سرو بلند گرفته تا جوانه کوچک، ریشه در زمین دارد. هر چه ریشه آن گسترده تر باشد، آن گیاه بلندتر و استوارتر می شود. ریشه ما انسان ها در شناخت تاریخ مان است.
من آن سرو آزادی خواهم بود که ریشه هایش تا ابد در خاک ایران هستند.

چکیده ی کارکرد گردآفرید

ترازبندی: 154 تراز (جایگاه #6)
پرسش ها/ گفتمان ها: 6 (4 گزینش از برای بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 8 (1 گزینش برای بهترین)
دیدگاه ها: 2
شمار ترازبندیها: 5 پرسش / گفتمان, 15 پاسخ
ترازهای داده شده: 18 تراز خوب, 2 تراز بد
ترازهای گرفته شده: 19 تراز خوب, 0 تراز بد
...