کاربر ناصر خطیبی

زمان هموندی 2 سال (از تیر 2, 1396)
گونه ی کاربری: کاربر هموند
نام: ناصر خطیبی
جایگاه زندگی: تهران
زادسال: ناصر خطیبی 1350/5/7
درباره: 46 پاییز زندگی را به پایان رسانده هزار صفحه نوشته ام
گاهی شعر و گاهی داستان و گاهی رمان  و گاهی هم درد
و زخم و هجران و ... مجموعه اشعارم پس از 17 سال آماده انتشار است
و خود منتقد  شعرهایم بوده و هستم .. اما رمانی به نام  یاران واقعی امام زمان .. نوشته ام که نمی دانم پس از چاپ کجا خواهم بود !!!!!؟

چکیده ی کارکرد ناصر خطیبی

ترازبندی: 10 تراز (جایگاه #32)
پرسش ها/ گفتمان ها: 0
پاسخ ها: 0
دیدگاه ها: 0
شمار ترازبندیها: 0 پرسش / گفتمان, 0 پاسخ
ترازهای داده شده: 0 تراز خوب, 0 تراز بد
ترازهای گرفته شده: 0 تراز خوب, 0 تراز بد
...