کاربر فرزند ایران

زمان هموندی 3 سال (از فروردین 16, 1395)
گونه ی کاربری: پژوهنده
توانایی ها: دسته بندی هر گفتمانی از نو
ویرایش هر گفتمانی
ویرایش هر پاسخی
ویرایش هر دیدگاهی
ویرایش پنهان گفتمان ها
بستن هرگونه گفتمان
گزینش پاسخ برای هر پرسش
نمایش شناسه ی نوشته های بی نام
نمایش کسانی که گفتمان ها را نشانه گذاری کرده یا آنها را ترازبندی کرده اند
پذیرفتن یا نپذیرفتن گفتمان ها
پنهان یا نمایان کردن هر گفتمانی
پاک کردن نوشته های پنهان
[profile/permit_close_poll]
[profile/permit_delete_poll]
نام: مهدی زیدآبادی نژاد
جایگاه زندگی: ایران - کرمان
زادسال: 1367
درباره:

چکیده ی کارکرد فرزند ایران

ترازبندی: 2,036 تراز (جایگاه #1)
پرسش ها/ گفتمان ها: 43
پاسخ ها: 166 (22 گزینش برای بهترین)
دیدگاه ها: 21
شمار ترازبندیها: 111 پرسش / گفتمان, 65 پاسخ
ترازهای داده شده: 176 تراز خوب, 0 تراز بد
ترازهای گرفته شده: 107 تراز خوب, 3 تراز بد
...