کاربر حسن

زمان هموندی 1 سال (از امرداد 19, 1397)
گونه ی کاربری: کاربر هموند
نام:
جایگاه زندگی:
زادسال: 1360
درباره:

چکیده ی کارکرد حسن

ترازبندی: 18 تراز (جایگاه #24)
پرسش ها/ گفتمان ها: 1 (1 گزینش برای بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 0
دیدگاه ها: 2
شمار ترازبندیها: 0 پرسش / گفتمان, 1 پاسخ
ترازهای داده شده: 1 تراز خوب, 0 تراز بد
ترازهای گرفته شده: 0 تراز خوب, 0 تراز بد
...