کاربر امین

زمان هموندی 2 سال (از مهر 5, 1395)
گونه ی کاربری: کاربر هموند
نام: امین غفاری راد
جایگاه زندگی: ایران - تهران
زادسال: 1374
درباره: تنها در پی ایجاد بازی های رایانه ای برای مقابله با دانه های وحشتی که توسط بازی های بیگانه در ذهن ها کاشته می شود.

چکیده ی کارکرد امین

ترازبندی: 13 تراز (جایگاه #28)
پرسش ها/ گفتمان ها: 0
پاسخ ها: 0
دیدگاه ها: 0
شمار ترازبندیها: 3 پرسش / گفتمان, 3 پاسخ
ترازهای داده شده: 6 تراز خوب, 0 تراز بد
ترازهای گرفته شده: 0 تراز خوب, 0 تراز بد
...