کاربر آتران شهبانوی زرتشتی

زمان هموندی 3 سال (از تیر 11, 1395)
گونه ی کاربری: کاربر هموند
نام: آتَران شهبانوی زرتشتی
جایگاه زندگی: انسان خانه است ، خانه ی رقصان و بالدار...رقاص بنا!
زادسال: 20
درباره: من،بانوی این خاکم....
باد،گیسوانم را چون ریگ ساحل
و ساقه های علف زاران،
در فراز و نشیب این زمین،می رقصاند...
من،بانوی این آبهای همیشه پارسم...
شلیته ی ایرانی ام،
سراسر این زلال را به رنگ آسمان،نقاشی می کند...
دامن،گسترده ام،بر این دریا....
ماهتاب،خالی از آسمان سرزمین من...
و خورشید،جای بوسه ام،بر گونه ی این آبی بیکران...
با دو بال،تا بی نهایت،اوج خواهم گرفت...
که مرا،سراسر عشق است و ایمان،
بدین پندار نیک اندیشیده
و گفتار نیک گفته
و کردار نیک ورزیده...
(پاره ای از چکامه «بانوی آب و آتش (من بانوی ایرانی ام؛مظهرم اردویسوربانو اناهیتا)» / آتران شهبانوی زرتشتی - 3751 زرتشتی)

چکیده ی کارکرد آتران شهبانوی زرتشتی

ترازبندی: 21 تراز (جایگاه #16)
پرسش ها/ گفتمان ها: 0
پاسخ ها: 1
دیدگاه ها: 0
شمار ترازبندیها: 1 گفتمان/پرسش, 1 پاسخ
ترازهای داده شده: 2 تراز خوب, 0 تراز بد
ترازهای گرفته شده: 0 تراز خوب, 0 تراز بد
...