پسوند های کردی

+1 تراز
1 پاسخ 230 بازدید

409 پرسش / گفتمان

426 پاسخ

233 دیدگاه

84 کاربر

...