گفتمان های تازه

+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 14 آذر 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 7 آذر 1398 در ایران امروز از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
0 تراز
3 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 24 آبان 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
2 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 28 مهر 1398 در هنر و ادب ایران از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
...