سرنامهای بیگانۀ نسکان

+1 تراز
77 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 24, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,533 تراز)
چرا نسکانی که از عربی به پارسی پَچوَه (ترجمه) میشود سرنامش (عنوان) پارسی و پچوه نمیشود؟ یا چرا نسکانی که ازگدشته تا کنون به پارسی نوشته شده است سرنامش عربی است و تاکنون کسی به دنبال به کاربردن سرنام پارسی آنها نبوده است؟ باید جنبشی نو، جنبش پارسی کردن سرنامهای عربی نسکان راه انداخت.

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده شهریور 6, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
نسک جان ندارد.بدین سان نسکها درست است.
دارای دیدگاه شهریور 6, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,533 تراز)
نشانۀ الفنج اندر بنیاد -ان است نه -ها. سپسها -ها که برواژه ساز بود به جای پسوند الفنج به کار رفت.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
0 پاسخ 103 بازدید

407 پرسش / گفتمان

419 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...