زمان اکنون مستمر یا جریانی یا ملموس و اکنون دنباله دار و اکنون همیشگی

0 تراز
83 بازدید
آغاز گفتمان دی 13, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
اکنون مستمر کار-ی است که همان زمان پیاپی کرده شود نشانۀ آن «-ان» است (این زمان را (نیز اندر گدردگ [گذشته]) کمابیش به کار بریم مانند: -لنگ لنگان آمد - آب روان است -پُرسان پرسان بدانجا رسیدم -اشک ریزان می آید)مانند: -سیب خوران ام یا سیب را خوران ام (دارم سیب میخورم، اندر حال سیب خوردن ام) -رانندگی کنان ام(دارم رانندگی میکنم)-دستگاه (کار) کنان است (فعال است، اندر حال کار است)-خوابان است (خواب است، اندر حال خواب است)[همچنین گوند خواب دیدم. اندر خواب؛ خواب (که اندر نگر همان رویا (خومن) باشد) را نتوان دیدن باید گفتن اندر خواب خومن [xvamn] دیدم] و اندر پارسیک افغانستان : سیب کرده میخورم و اندر پارسیک تاجیکستان :
سیب خورده ایستادم
اکنون دنباله دار کار-ی است که هر روز آن را کنیم و میشاید پیاپی و بی اَنچان (بیتوقف) نباشد و همان زمان کنانِ (اندر حال کردن) آن نباشیم و نشانۀ آن «همی-» است مانند : -نسک-ی را همینویسم - یوگا همیورزانم (یوگا کار میکنم). اندر پارسیک تاجیکستان : (شاید برابر با اکنون مستمر باشد؟ : نسک-ی را نوشته ایستادم)

اکنون همیشگی کار-ی است که همیشه آن را کنیم نشانه ندارد و به کار بردن بن اکنون کارواژه بیپیشوند است مانند: -من دندانانم را شویانم -من رانندگی کنم (از این سهمان توان دانستن پیشه رانندگی است. هنگام-ی که «رانندگی کنان ام» و «رانندگی همیکنم» دیگر مانیکان را رساند)

اندر این میان پیشوند «می-» بیکاره میماند. اندر زبان اکنونیک این پیشوند مانیک-ی درست ندارد. تنها بدان خو کرده ایم.

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

...