محمود افغان ، دیوانه ای که هوای فرمانروایی داشت

+2 تراز
342 بازدید
آغاز گفتمان آذر 23, 1395 در گذشته ی ایران از سوی فرزند ایران (2,068 تراز)

محمود افغان تازشگری ناتندرست بود که به سوی ایران زمین تاخت و دربار پادشاهی صفوی را زیر و زبر کرد . پس از چندی دیوانه شد و دیوانگی او تا جایی پیش رفت که به در و دیوار سلام می داد ! در همین حال دست به کشتار بزرگان و حتی خویشان خود زد ، سپس از سوی همراهان خودش کشته و سر از تنش جدا گشت . در سفرنامه ی کروسینسکی پیرامون ویژگی های رفتاری او چنین آمده است :

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...