هَیوغش(صرف) دوباره "هست/است" (هستم، هستی، ...) نادرست است

+1 تراز
124 بازدید
آغاز گفتمان آذر 13, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
هیوغش بودن : زمان اکنون
ام - ای - است - ایم - اید -اند
اینان باید جدا نوشته شوند و به واژۀ پیشین نچسبند چون کارواژه جدا نوشته شود. همانگونه که اندر انگلیک وکردیک نچسبند.
اندر میانیک پارسیک نیز نهیوغیده است بژ اسم مصدر "استشن = استش، هستش " که نادرست است؛ هست.
کردیک ("اَ" برابر با است/هست پارسیک دوباره نهیوغیده است)
BUYÂN
im, yi, a, im(na), in, in
انگلیک ("ایز" برابر با است/هست پارسیک دوباره نهیوغیده است)
TO BE
am, are, is, are, are, are

2 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده آذر 17, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
هست به مانیک «وجود دارد، موجود است» است.

استم = ام

استی = ای

است = اَ

استیم = ایم

استید = اید

استند = اند

شنیده‌استم ✓

شنیده‌ام ✓
0 تراز
پاسخ داده شده دی 7, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
هست به چمار وجود دارد،

است برای گفتن ویژگی،

باش برای فرمودن این ویژگی را بدار

میباشد نیز به چمار حضور دارد

است.

بودن = وجود داشتن، حضور داشتن، ویژگی‌ای را داشتن

هستیدن، باشیدن، استیدن

سرواژه‌ها در کردیک کرمانجیک نیز در پایان، «ان» ندارد!
دارای دیدگاه دی 13, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
سرواژه = مصدر؟؟
من از خود ننوشتم از نسک ِ کردیک کرمانجیک خواجه (آقا)چنگیز پهلوان آوردم.
پسوند -ار که اندر گدردگ (گذشته) تار بوده است تنها مانیک کناییک (فاعلی) دارد واژۀ چمار از بیخ نادرست است.
بودن دو مانیک دارده است : بودن (وجود داردن) و شدن
برای پی بردن به مانیک درست واژگان بهتر است از زبانان کهن نمونه آورید
دارای دیدگاه دی 13, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
من خود كرد كرماشانم ا اندكي به كرمانجيك نيز ميدانم. اين سرواژه را (ميان بويون ا بويين) ميگوييم.

گفتمان های پیشنهادی

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...