پچوه گران (مترجم) ایرانیک ارجمندترین تباهگران زبان پارسیک

+1 تراز
51 بازدید
آغاز گفتمان آذر 13, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
بیشتر نادرستیان و پچوگان بد و واژه سازی نادرست مانید (تقصیر) پچوه گران-ی است که زبان بومیک/مادریک خویش را درستانه و بوندکانه نه آموخته اند و نمیدانند. ایشان بهر-ی بزرگ اندر تباهی یِ پارسیک اکنونیک دارند.

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده آذر 14, 1395 از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
سخنی درست است و راستین .

گفتمان های پیشنهادی

...