کارواژگان نادرست

+3 تراز
72 بازدید
آغاز گفتمان آبان 1, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
دوباره دسته بندی کردن آبان 1, 1395 از سوی ВОСПУҲР
انگارد(درست)    انگاشت (نادرست)
انبارد    انباشت
اوبارد    اوباشت
پَیماد    پیمود
دارد dârd    داشت
گشاد    گشود
گمارد    گماشت
نگارد    نگاشت
شناد    شناخت
فرماد    فرمود
گدرد   godard  گذشت
نماد    نمود
افراشت    افراخت
 بنمایه : ماده های فعلهای فارسی دری، محسن ابوالقاسمی، ققنوس، 1373، یکم

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده آبان 3, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
از چه روی چنین است؟

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
0 پاسخ 110 بازدید
+1 تراز
1 پاسخ 220 بازدید
+2 تراز
0 پاسخ 201 بازدید
آغاز گفتمان بهمن 1, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...