دورترین شهرهای ایرانی

0 تراز
78 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 22, 1395 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ویراست در فروردین 22, 1395 از سوی ВОСПУҲР
آیا میدانستید خوراییترین (شرقی) شهر ایرانی ورشیده اندر خاک چین است که چینیان اندر سال 1954 آن را به نام ترکی تاشکورگان دگرگون کردند. و مرز خوربری (غربی) ایران به دریای مدیترانه میرسد. و رپیتواییترین  (جنوبی)بخش ایران اندر مَزوندَم (مسندم = عمان) است که ایرانیان آنجا به زبان کومزاری سخن گویند. و یکی از اپاختریترین (شمالی) شهرهای ایرانی پاراب (یا فاراب که ترکان بدان اُترار گویند زایشبومِ پارابی. یک پاراب دیگر نیز اندر افغانستان است) اندر رپیتوای کازاخستان (نادرستانه قزاقستان) است و دیگری شهر ایرانی دربند اندر داغستانِ (=کوهستان) رپیتوای روسستان است؟

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 22, 1395 از سوی فرزند ایران (2,068 تراز)
درود بر شما

جستار خوبی را آغازیده اید ، با جستجو و پژوهش می توان نشانه های فرهنگ و باشندگی ایرانیان را در دوردست های مرزهای کنونی یافت . آنگونه که استاد فریدون جنیدی می فرمود کشور ایرلند نیز به معنای جایگاه ایرانیان می باشد .  ایر = ایرانیان + لند = جایگاه == جایکاه ایرانیان

با نگرش بر کوچ های فراوانی که در زمان باستان از ایران زمین بدان سوی مرزها انجام گرفته است در هر کجا می توان نشانه های ایرانیان را یافت.

چنانچه شدنی است این جستار را بیشتر بگشایید و پیرامون زندگانی و فرهنگ ایرانیان مرزهایی که نام بردید بیشتر بنگارید تا بیشتر با آنان و شیوه ی زندگانیشان آشنا شویم .

گفتمان های پیشنهادی

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...