واژه هایی که هزوارش دارند را چگونه بنویسیم و بخوانیم؟

+2 تراز
560 بازدید
آغاز گفتمان شهریور 5, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
نمایش از نو دی 29, 1395 از سوی فرزند ایران

برای نمونه :

خواستن

خواندن

خوردن

خود

خورشید

خواهر

خوار

خواب

خویش

2 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده شهریور 6, 1395 از سوی فرزند ایران (2,069 تراز)

روشن است که نوشتن واژگان هزوارشی در زبان پارسی بگونه ی ساده تر بهتر است و آسان تر است بویژه برای انیرانیان که می خواهند پارسی را بیاموزند . اما بسیاری از واژگانی که هم اکنون در زبان پارسی خواندن و نوشتن آنها با هم دگرگونه است و گمان بر هزوارشی بودن آنها می رود در اصل هزوارش ندارند و خوانش نخستین آنها بدین گونه بوده است و بنابراین پسترها نیز بهمان گونه که خوانده می شده اند ، نوشته شده اند و امروزه با دگرگونگی در گویش واژگان ما گمان بر آن می بریم که این واژگان هزوارش دارند .

برای نمونه واژه خواهر به گونه ی khoahar خوانده و گویش می شده است که پس از  دگرگونگی های زبانی پس از اسلام بگونه ی خواهر نوشته شد و در اصل اینگونه نوشتن این واژه ، نشانگر گویش نخستین و کهن آن هم است و بنابراین بهتر است به همین گونه نیز نوشته شود ، هرچند که امروزه گونه ای دیگر گویش می شود .

اما بر خی دیگر از واژگان ، بگونه ای نادرست هزوارش گرفته اند و در گویش نخستین و کنونی انها دگرگونگی دیده نمی شود ، اینگونه واژگان نباید هزوارش بگیرند و باید بگونه ی ساده نوشته شوند .

مانند واژه ی "خاستار" که بگونه ی نادرست "خواستار" نوشته می شود .

یا واژه ی" برخاستن" که بسیاری بگونه ی "برخواستن" می نویسند و نادرست است و باید بگونه ی نخست نوشته شود .

بنابراین نیک است نخست به ریشه ی پهلوی واژگان بنگریم و گویش آنها در زبان پهلوی را با گویش امروزی سنجیده و سپس به نوشتن درست واژه ها بپردازیم .

دارای دیدگاه شهریور 6, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
برخی از این واژگان اندر زبان پارسیگ این گونه گویش می شده است :

‎خواهر (khwahar) به خواهر (khahar)،

‎خواندن (khwandan) به خواندن (khandan)،

‎خواستن (khwastan) به خواستن (khastan)،

‎خواربار (khwar-bar) به خواروبار(khar-o-bar)

‎خوردن (khwardan) به خوردن (khordan)

‎خواستگ (khwastag) به خواسته (khasteh)

‎خورشید (khwarshid) به خورشید (khorshid)

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=زبان+پهلوی+«پارسی+میانه»&SSOReturnPage=Check&Rand=0
+1 تراز
پاسخ داده شده شهریور 6, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
پیشتر اندربارۀ هزوارش سخن گفتم. من نیز با سرور فرزند ایران همرای ام. اِواز (فقط) خواستن  (خواستار) و خاستن (برخاستن، خاستگاه) با هم ناهمسان اند. بهتر است اینها را هزوارش ننامید. نمونه وار (مثلن) اگر هر دو را خاستن بنویسیم فرور (فرق) آنها آشکار نخواهد بود.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
1 پاسخ 99 بازدید

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...