کرواز (فعل) آینده را چگونه به کار ببریم؟

0 تراز
74 بازدید
آغاز گفتمان شهریور 5, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
کرواز (فعل) آینده را چگونه به کار ببریم؟

1)خواهم نگاشت

2)خواهم نگاشتن

1 پاسخ

+2 تراز
پاسخ داده شده شهریور 6, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
اندر هر بخش از هندان (قاعده ها) زبان مصدر باید بُوَندکانه (به طور کامل) به کار رود. اینجا نیز اندر بنیاد خواهم نگاشتن درست است و خواهم نگاشت کوتاه شدۀ آن است.

گفتمان های پیشنهادی

+2 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 16, 1395 در زبان و گویش از سوی گرشاسب
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 13, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
+2 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اسفند 9, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
...