کرواز (فعل) آینده را چگونه به کار ببریم؟

0 تراز
81 بازدید
آغاز گفتمان شهریور 5, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
کرواز (فعل) آینده را چگونه به کار ببریم؟

1)خواهم نگاشت

2)خواهم نگاشتن

1 پاسخ

+2 تراز
پاسخ داده شده شهریور 6, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
اندر هر بخش از هندان (قاعده ها) زبان مصدر باید بُوَندکانه (به طور کامل) به کار رود. اینجا نیز اندر بنیاد خواهم نگاشتن درست است و خواهم نگاشت کوتاه شدۀ آن است.

گفتمان های پیشنهادی

+2 تراز
2 پاسخ 74 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 16, 1395 در زبان و گویش از سوی گرشاسب
+2 تراز
1 پاسخ 127 بازدید

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...