نگر سنجی اندرباره دین زرتشت

+1 تراز
157 بازدید
آغاز گفتمان تیر 5, 1395 در کیش و دین از سوی ورجاوند (739 تراز)
نگر شما اندرباره دین زرتشت چه است؟

آیا آن به نیست که دین زرتشت، دین آیینگان کشور ایران شود؟

آیا با پذیرفتن دین زرتشت،می توان به ایرانی تر شدن نزدیک تر شد؟
دارای دیدگاه تیر 6, 1395 از سوی بی نام
با درود.آیین زرتشت بانی سربلندی ما در گیتی است.چنانچه پیامبر اسلام به فرستاده اش به دربار شاهنشاه ایران زمین گوشزد فرمود با پارسیان به نرمی و نیکی سخن گوی که ایشان خداحوی و خداپرستند.همان شیوه که می دانیم پذیرش یک آیین فرآیندی وابسته به دیدگاه و ارزش گذاری فردی است.اینکه همگونی آیینگان شوندی بر همدلی سراسری گردد امروزه در بوته آزمایش زمانه پیروز نگشته و اندشمندان به پروراندن انگیزش های هم کشوری بیشتر پای میفشارند.فراتر آنکه آیین اسلام دگرگونی ویژه ای با زرتشت که ریشه ما ایرانیان است ندارد و خوشبختانه آنکه ایرانیان فرهیخته آنرا به گونه ای ایرانی درآورده اند.به هر گونه چه آیین زرتشت همگانی باشد یا نباشد مورد ستایش ایرانیان بوده  َهست و خواهد بود. بدرود و پیروز باشید.پاینده و مانا باد ایران و ایرانی
افشین پاکجو

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده تیر 6, 1395 از سوی فرزند ایران (2,068 تراز)

درود بر شما

پرسش 1 - دین زرتشت یک دین ایرانی است که در زمان گشتاسپ شاه از سوی زرتشت پیامبر در ایران زمین نمودار می شود و پادشاه نیز بدین زرتشت می گرود . این دین سپس از سوی فرمانروایان ایران گسترش می یابد و در سرتاسر سرزمین های ایرانی روان می شود . تورانیان ، دین زرتشت را نمی پذیرند و برای نابودی آن می کوشند و با تازش به ایران زمین زرتشت پیامبر را از پای در می آورند اما در نابودی فرمانروایی ایران و دین زرتشت ناکام می مانند . پس از آن دین زرتشت همواره از سوی ایرانیان گرامی داشته می شود. پس از تازش اسکندر به ایران زمین و سپستر بیرون راندن آنها از سوی اشکانیان ، دین زرتشت همچنان در ایران روان بوده است اما از جایگاه پیشین خود برخوردار نبوده است و اشکانیان در دستگاه فرمانروایی بهای آنچنانی به دین زرتشت نمی دهند . پس از فروپاشی اشکانیان بدست ساسانیان ، این دین دیگربار دین آیینی دستگاه فرمانروایی کشور می شود و موبدان زرتشتی در دستگاه فرمانروایی جایگاه ویژه ای می یابند . در این زمان نادرستی های فراوانی از سوی موبدان به دین زرتشت افزوده می شود . چندین نوشتار نیز از سوی موبدان از زبان زرتشت گردآوری می شود که گفتار زرتشت نیست . در همین زمان دین مسیحیت نیز پدیدار می شود و بسیاری از ایرانیان بسوی این دین می گروند و دستگاه ساسانی بسیار ازین کار ناخرسند بوده است و با آن سر ستیز داشته است و در شاهنامه بارها و بارها از ناسازگاری پادشاهان ساسانی با دین مسیحیت سخن رفته است اما با این حال حتی دین مسیحیت در میان برخی فرزندان خود پادشاهان ساسانی و همسرانشان نیز روان بوده است . از همین زمانها به پس بوده است که دین زرتشت کم کم و نرم نرم جایگاه خود را از دست می دهد و تا آنکه با تازش عرب ها به ایران و نمودار شدن دین اسلام ایرانیان پس از آشنایی با دین اسلام ، اندک اندک این دین را جایگزین دین پیشین خود یعنی دین زرتشت می کنند . ناگفته نماند یکی از مهمترین شوندهای پذیرش دین اسلام از سوی ایرانیان ، همخوانی بسیارزیاد دین اسلام با دین زرتشت بوده است . پس از پذیرفتن دین اسلام ، دین زرتشت همچنان به زندگانی خود ادامه می دهد و با کوچیدن برخی از سران زرتشتی به کشورهایی همچون هندوستان و چین ، دین زرتشت در آن سرزمین ها نیز روان می گردد (بگونه ی اندک ) . خوشبختانه ایرانیان با داشتن خوی آزاد منشی خود هیچگاه هم میهنان زرتشتی را از خود نرانده اند و آزادانه در کنار هم زیسته اند ، همچنانکه با پیروان دیگر دین ها در ایران چنین برخورد شده است .هم اکنون نیز پیروان دین زرتشت بیشتر در کرمان و یزد و دیگر سرزمین های ایرانی به زندگی خود ادامه می دهند .

پرسش 2 : پذیرش یک دین از سوی مردمان یک کشور بسته به خواست خود مردمان آن کشور دارد و نمی توان مردمان را وادار به پذیرش یک دین از برای دین آیینگان کرد و بیشتر ایرانیان اکنون پیرو دین اسلام اند و تا هنگامی که پیرو این دین باشند و آن را گرامی بدارند ، می باید بخواست انان ارج نهاده شود .

پرسش 3 : ایرانی بودن در گام نخست آزرم داشتن به همه ی دین های جهانی و گرامی داشتن پیروان آنهاست . دو دیگر آنکه ما پیرو هر دین و آیینی که باشیم می توانیم ارزش های ناب و نیکوی ایرانی را پاس بداریم و خود را برنگ آن در بیاوریم .

دارای دیدگاه تیر 6, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
....سپاس....

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
2 پاسخ 198 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...