پرسشی ویژه مانند رایشگری

+1 تراز
53 بازدید
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
دیروز + دیشب = دی
امروز + امشب = ؟
دی + دی = ؟
فردا + فردا= ؟

سال دیگر  = ؟

پارسال + پارسال =؟

 

دنباله نیز دارند؟

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده خرداد 16, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
چه میخواهید دانستن؟
دارای دیدگاه خرداد 16, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
دیروز و دیشب را اگر بخواهیم در یک سخن به کار ببریم ، می گوییم : دی.
امروز و امشب چگونه باید در کنار یک دیگر به کار ببریم؟
سال پیش را پارسال می گوییم. اگر چه پار نیز گفته می شود.بنابراین آیا سال دیگر مانند پارسال هیچ واژه کوتاهی ندارد که در کنارش بگذاریم؟
آیا فردای فردا را می توان با یک واژه به کار برد؟ آن واژه چیست؟
آیا دی دی را می توان با یک واژه به کار برد؟ آن واژه چیست؟
دارای دیدگاه خرداد 17, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
تا آن اندازه که من میدانم دی تنها برابر با دیروز است نه دیشب. آیا نیاز-ی هست که امروز و امشب یک واژه باشد؟
نه .
پسفردا پس از آن پسانفردا. پریروز و پریشب . اگر تنها دی را به کاربریم دیریابی(ابهام) پیش آید و شنونده/ خواننده نداند دی؛ دیشب است یا دیروز؟

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...