آیا پهرستی از نام های خانوادگی ایرانی دارید؟

0 تراز
562 بازدید
آغاز گفتمان خرداد 11, 1395 در ایران امروز از سوی ورجاوند (739 تراز)
درود

چرا فرهنگ نام خانوادگی نداریم؟

پهرستی از نام های خانوادگی ایرانی می خواهم.

1 پاسخ

+2 تراز
پاسخ داده شده خرداد 11, 1395 از سوی فرزند ایران (2,068 تراز)

درود بر شما

پیشینه ی نام های خانوادگی به چند سال گذشته باز می گردد و در ایران باستان و همچنین ایران پس از اسلام نام خانوادگی برای کسان برگزیده نمی شده است و بمانند ایران باستان نام هر کس همراه با نام پدر او می آمده است . در دیگر موارد برای هر کس پاژنامی از سوی مردمان پیرامون او برگزیده و خوانده می شده است . برای نمونه اگر کسی کارگر بوده است پاژنامی مانند : فریدون کارگر . برای او بکار برده می شده است که پس تر ها و با پدیدار شدن شناسنامه برای هر کس نیز از همین روش بهره برداری شد با نگرش بر پیشینه و کار و ... برای مردم نام خانوادگی ساخته و نگاشته شد .

با نگرش بر اینکه نام های خانوادگی از پدر به فرزند می رسند ، گردآوری فهرستی از نام های خانوادگی ایرانی سودی در پی ندارد . مگر آنکه هر کس بخواهد نام خانوادگی خویش را دگرگون کرده و نام خانوادگی با واژگان ایرانی برگزیند که کاری دشوار است .

با چسباندن و پیوند زدن نام ها و کارنامها ، می توان نام های خانوادگی فراوانی ساخت.

نام خانوادگی خود شما یکی از نام های خانوادگی زیبا و ایرانی است .

دارای دیدگاه خرداد 11, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
رادمند؟ رادمند نامی است که بهر خویش برگزیدم.می خواهم نام خانوادگی ام نیز از واژگان زبان های ایرانی باشد و از این روی به دنبال نام خانوادگی می گردم.
دارای دیدگاه خرداد 12, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
میپندارم راد به تنهایی مانیک را رساند و نیاز-ی به پسوند -مند نباشد.
همانگونه که پیروز بی -مند درست است و نیاز به پسوند ندارد.
دارای دیدگاه خرداد 13, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
درست است.اکنون نامی دیگر برای خویش می جویم.از شما سپاس گزارم

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
3 پاسخ 118 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...