لقب های سرایندگان بزرگ ایران

+2 تراز
114 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 19, 1395 در بزرگان ایران از سوی ورجاوند (739 تراز)
برچسب گذاری دوباره فروردین 22, 1395 از سوی
درود بر شما

   سرایندگان بزرگ ما همانند سعدی همیشه لقب های تازی داشته اند. لقب های آن ها برابر پارسی نیز دارند.بنابراین به تر است ما کدام لقب را برای آنان به کار ببریم؟  

                                               تازی یا پارسی؟

1 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده فروردین 19, 1395 از سوی فرزند ایران (2,069 تراز)
درود بر شما

بهتر است از پاژنام های (القاب) پارسی بهره گرفته شود ، با این کار درک بهتری از جایگاه آنها بدست خواهیم آورد .برای این کار نیاز نیست حتما همان پاژنام تازی را واژه به واژه پارسی کنیم ، ما می توانیم یک پاژنام ویژه و هم تراز با همان پاژنام تازی بسازیم .برای نمونه می توان به همین پاژنام "حکیم فردوسی" که برای فردوسی بکار می رود و تازی است نشانه زد و پاژنام پارسی "فردوسی بزرگ" را بکار برد..

شاد باشید
دارای دیدگاه فروردین 19, 1395 از سوی گرشاسب (18 تراز)
درودبرشما
پس به جای مولوی،سعدی،عطار،حافظ و خیام باید از چه پاژنام هایی بهره بگیریم؟

گفتمان های پیشنهادی

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...