شاخه های درخت ایران

+2 تراز
1,619 بازدید
آغاز گفتمان شهریور 7, 1398 در تیره های ایرانی از سوی فرزند ایران (2,080 تراز)

جوان بلوچ که به آهن، «آسِن» می‌گوید، اگر بداند که جوانِ کردستانی هم آن‌ را «آسِن» می‌‌نامد، بهتر در‌می‌یابد که پس کرد و بلوچ دو شاخه از یک درخت‌اند. باز اگر این دو بدانند که روستایی دامغانی آن را «آهِن» می‌داند، هر دو پی می‌برند که این هر سه خوانش در بنیاد یکی‌اند و باز در برخورد به خوانش خراسانی آن که «اَهَن» است به واژه‌ی آهنگر برخورند، که به‌گونه‌ی «اهِن‌گر» گفته می‌شود، شاخه‌یی دیگر از این درخت را یافته‌اند و اگر اینان بدانند که ریشه‌ی این واژه «سِن» و «آسِن» پهلوی است و باز همه از ریشه‌ی اوستایی و پارسی باستان «سَئین» و «اسنَ» برآمده‌اند، بیشتر به رگ‌های دل نزدیک شده‌اند.

برداشتی آزاد از پیشگفتار نسک «نامه‌ی پهلوانی» نوشته‌ی استاد فریدون_جنیدی، رویه: ٥-٦

1 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده شهریور 9, 1398 از سوی شهریار اریابد
درود

کرد ، لر ، بلوچ ، گیل و مازنی و همه و همه آریاییند و بس و ناهمگونی گویشی در پی هزاره هاو سده ها پدید امده اند و آنهم در پی جدایی های ناخواسته و نبود آموزش یکپارچه بوده است وگرنه آپ اوستای ، همان آب پارسی ، آو کردی و او لری است و ... به این یگانگی بیشتر بیاندیشیم و ارج بنهیم.

گفتمان های پیشنهادی

...