فرزندزایی باید فرهنگ بِبودن [شدن!، گردیدن!، آمدن!] به سامه ی (شرط) ...

0 تراز
1,450 بازدید
آغاز گفتمان امرداد 15, 1398 در ایران امروز از سوی ВОСПУҲР (1,533 تراز)
ویراست در آبان 24, 1398 از سوی ВОСПУҲР
افزایش شمار کسان زیباروی و کاهش کسان زشتروی

کاهش  شمار کسان ترک و مغول و کازاخ و ترکمن و ... و مردم سپیدپوست یا دورگه که خود را از این گروه دانند

کاهش کسان با بیمارییان مادرزادگیک

کاهش کسان تاریکپوست یا سیاهپوست و ناسپیدپوست

کاهش کسان با دماغان زشت و پهن و خمیده

کاهش کسان دورگه و چندنژاده

اندرآورش کسان سپیدپوست و خوبنژاد آزادانه و با پدیرش خودشان از کشوران آریاییک و پخش کردن ایشان اندر سراسر ایران برای آمیزش با مردم ایران و بهتری نژاد مردم ایران.

ناپدیرش مردم ناسپیدپوست بیگانه برای زیوش و مانش اندر ایران

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده امرداد 22, 1398 از سوی InfiniteDays (80 تراز)
هرکسی با هرکسی می تونه ازدواج کنه،  نژادپرستی یه مرضه
دارای دیدگاه امرداد 23, 1398 از سوی ВОСПУҲР (1,533 تراز)
نخست این که باید بدانید تبعیض نژادیک و نژادپرستی دو چیز اند.

من نژاد را بخش-ی از که‌بَوی (هویت) و فرهنگ میدانم. ارزش نژاد کمتر از زوان نیست. کس-ی که نژاد را نادیده میگیرد چیز-ی ارزشمند را نادیده گرفته است. کس-ی که میخواهد با کسان ناسپیدپوست اروسی کردن هُده (حق) ندارد برای فرزندانش از مردم سپیدپوست همسر گزیدن. کسان سپیدپوست و خردمند نخواهند اُپایاندن (اجازه) که دیگر کسان آزاداندیش؟ و برابریخواه؟ نژادشان را تباه کنند. اگر به دینان گوناگون پروا کنید ناهَجانه (غیرمستقیم) و بی‌ آنکه نژادپرستی داتای دین-ی بَوَد آموزگان آن دینان پیش تباهی نژادیک را گرفته اند. اگرچه اسلام پیش آمیزش نژادیک را نگرفته است از دیگر سو غیرت را میاموزاند که هَچِشیک (نتیجه) آن تواند نژادپرستی نه تبعیض نژادیک بودن.

اندر نژاد سپید آریاییک چیزان-ی (شگفت) هست که تنها خدا میداند. آیا خدا تفننوار نژادان گوناگون را آفریده است؟ نه هرگز. کار و آفرینش خدا پوچ و بی‌ارزش و بیتَموک (هدف) نیست.

با تَرک (منطق) شما فرور-ی(فرق) میان گاری و خودرو نیست.
دارای دیدگاه امرداد 23, 1398 از سوی принц (20 تراز)
اشتباه از فرهنگستان هست که واژه ی racist رو به نژاد پرست معنی کرده. فرقی بین نژاد پرستی و تبعیض نژادی نیست هر دو یک چیز هستند  هر دو عقیده های وحشی و افراطی

«کسی که می خواهد با کسان نا سپیدپوست اروسی کند عده ندارد برای فرزندانش ار مردم سپید پوست گزیدن»

هر کسی با هر کسی می تونه ازدواج کنه. نه تو باید دخالت کنی نه مادروپدرشون.
دارای دیدگاه امرداد 24, 1398 از سوی ВОСПУҲР (1,533 تراز)
ویراست در امرداد 24, 1398 از سوی ВОСПУҲР
من میکوشم واژگان را درستانه اندرورزاندن (استفاده) برای همین «نژادپرستی» تنها نگاهبانی از نژاد خویش و دوست داردن آن است و «تبعیض نژادیک» نژادکشی و ستم به دیگر نژادان است.

چون مانند شما نمی‌اندیشم و باورم با شما ناهمسان است «وحشی و افراطی» ام ؟ آیا میپدیرید من نیز با همین کرکوز(دلیل) شما را «وحشیتر و افراطیتر» دانستن؟

کسان سپیدپوست خردمند نیاز-ی ندارند از کسان-ی مانند شما فرمان گرفتن.
دارای دیدگاه امرداد 24, 1398 از سوی принц (20 تراز)

«کاهش  شمار کسان ترک و مغول و کازاخ و ترکمن و ... و مردم سپیدپوست یا دورگه که خود را از این گروه دانند
کاهش کسان با بیمارییان مادرزادگیک
کاهش کسان تاریکپوست یا سیاهپوست و ناسپیدپوست»

«اندرآورش کسان سپیدپوست و خوبنژاد آزادانه و با پدیرش خودشان از کشوران آریاییک و پخش کردن ایشان اندر سراسر ایران برای آمیزش با مردم ایران و بهتری نژاد مردم ایران. 
ناپدیرش مردم ناسپیدپوست بیگانه برای زیوش و مانش اندر ایران»

این نژادپرستی نیست، تبعیض نژادی هست. چجوری می خواهید ازاندازه ی آدم های “ناسپیدپوست” بکاهید؟ مردم “سپیدپوست” خوبنژاد و خردمند هستند؟ و “تاریکپوستان” بیگانه هستند؟ مردمان تاریک پوست هزاران سال هست که بخشی از ایران بوده، و در جنوب کشور زیسته اند! خوشبختانه همفکران شما کم هستند! 

زمانی که من نیازی به نوشتن متنی ندارم و فقط با کپی کردن متن خودتون می توانم اخلاق افراطی گرای شمارا نشان دهم، یعنی اینکه مشکل از شماست!

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
1 پاسخ 220 بازدید
+1 تراز
0 پاسخ 607 بازدید
+1 تراز
3 پاسخ 166 بازدید

407 پرسش / گفتمان

419 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...