اردشیر بابکان مردم را با زور و شمشیر به دین زرتشتی دعوت کرد؟

+1 تراز
1,333 بازدید
آغاز گفتمان 17 تیر 1398 در گذشته ی ایران از سوی بردیا خادمی
درود بر شما

 آیا پس از تشکیل دولت ساسانی شاهنشاه اردشیر بابکان مردم را با زور و شمشیر به دین زرتشتی دعوت کرد؟

2 پاسخ

–1 تراز
پاسخ داده شده 17 تیر 1398 از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
 
بهترین پاسخ
درود بر شما

ساسانیان پس از چیرگی بر اشکانیان ، با انگیزه ی بازگشت به روزگار شکوهمند ایران پیش از تازش اسکندر مقدونی، دین زرتشت را آیین نخست کشور در شمار آوردند و کوشیدند در گوشه و کنار از گسترش آیین های دیگر پیشگیری کنند و جنبش های گوناگون را سرکوب کردند . موبدان زرتشتی دربار ساسانیان را از آن خود کردند و پادشاه را به کارهای گوناگون وا می داشتند . آنگونه که تاریخ به ما می گوید پادشاهان ساسانی روی پاسداری از دین زرتشت پافشاری بسیاری داشته اند و بیم گسترش مسیحیت و اسلام آنها را به انجام کارهای نابخردانه ی فراوانی واداشته است .

اردشیر بابکان پس از بدست گرفتن فرمانروایی با شورشهای فراوانی روبه رو می شود که بیشتر این شورشها ، سیاسی است . اردشیر این شورش ها را سرکوب می کند و برای نیرومند کردن دستگاه فرمانروایی ساسانی آنرا با دین زرتشت می آمیزد .
0 تراز
پاسخ داده شده 19 تیر 1398 از سوی شهریار آریابد
درود

پایه گذار شاهنشاهی ساسانی برای جلوگیری از واگرایی هازه ایرانی و پایداری ایران در برابر آسیب های فراوان  بدون زور و سرکوب دین بهی را آرام آرام در میهن فراگیر و مایه پیشرفت دانش ، فرهنگ ، هنر ، آبریک ( اقتصاد) و ... شدند ، در روزگار اردشیر پاپکان ، موبدان چندان نیرومند نبودند که در کاری های کشوری  انباز شوند بلکه بیشتر به به سامان بخشیدن به بنیادهای خانواده و هازه می پرداختند و مردم کشور با ارامش و ارمندی ( امنیت ) و بدون تنش به پیشرفت  و بالندگی روی آوردند.

شادروان اخوان ثالث  در ستودن آن روزگاران می گوید : سرزمین ما ایران بهاران دربهاران بود - شب چراغ روزگران بود.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان 9 اسفند 1397 در گذشته ی ایران از سوی بردیا خادمی
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در گذشته ی ایران از سوی ورجاوند (739 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 21, 1397 در شاهنامه از سوی محمود (146 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
...