سوءتفاهمی به‌نام نارسایی آواییِ «ی‌ای» _ (اندر پاسخ پایگاه ویراستاران)

+1 تراز
1,138 بازدید
آغاز گفتمان تیر 12, 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
زوان پارسیک «همزه» ندارد مگر این که آن را به زور پدیرفته باشیم و آن را یک-ی از واجان زوان بدانیم.
چه کرکوز(دلیل)-ی برای این سخن: «اساساً در زبان فارسی، پیاپی‌آمدن دو مصوت ناممکن است و همیشه صامتی میانشان فاصله می‌اندازد» میتوان آوردن؟
اندر واژه ی «می‌ایستم» میان دو «i» هیچ ناواکه-ای نیست، مگر این که بخواهید از اربستان «عین» و «همزه» به ایران آوردن.
اندر  «بازی ی خوبی/ بازی-ای خوب» «i» دویوم هم اندر درَنجش (تلفظ) دشخوار است هم اویاکرنیکانه (از نظر دستوری) نادرست است. به جای «بازی‌-ای خوب» توان گفتن «آن بازی خوب یا یک خوب بازی/ یک بازی ی خوب». این «i» به نامواژه میبازگردد و باید پس از آن آمدن نه پس از گواش (صفت).
منابع-ی مالی  نه منابع مالی‌ای
درست : «اندر تهران کتاب فروشگاهان-ی که نسخه‌ها-یی از این کتاب را ندارند، کم اند»
نادرست : «در تهران کمتر کتاب‌فروشی‌ای است که نسخه‌هایی از این کتاب نداشته باشد»
دو «i» را نباید پیاپی یا پشت سر هم آوردن مانند روز عالی‌ای یا چیز قیمتی‌ای و ....
 -چه روز-ی عالی (است)!
ـ چیز-ی قیمتی‌/پربها بود.
ـ هیچ دلخوری‌ پیش نیامده است.
ـ هیچ بیمار-ی روانی تو ی آسایشگاه نیست.

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ 1,015 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...