خريت قواعد ندانستن است

0 تراز
269 بازدید
آغاز گفتمان 17 خرداد 1398 در هنر و ادب ایران از سوی فرزاد
خري را گر افسارش از زر كني
لجامش ز ياقوت احمر كني
بجاي خسيلش دهي نيشكر
به جو گر دهي مغز بادامِ تٓر
بر او مهتري گر كند جبرئيل
و گر آب نوشد از چشمه سرسبيل
همان دان خر است او به هنگام كار
از او جز خريت توقع مدار
خريت نه تنها علف خوردن است
خريت قواعد ندانستن است

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده 21 خرداد 1398 از سوی شهریار آریابد
درود

در این روزگار پرفریب و نیرنگ کانایی و نادانی بهترین شیوه زندگی  و خردورزی و دانایی نژندبارترین راه زیستی است .

مرگ و نیستی سایه شوم خود را بر سر فرهیختگان و دانایان این مرز و بوم کهن افکنده و کانایان بر کشور فرمانوروایی می کنند، این است بزرگترین درد و شوربختی ایرانیان.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان 7 اردیبهشت 1398 در زبان و گویش از سوی AmKh
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 22 فروردین 1398 در یادگارهای فرهنگی از سوی علی خیرآبادی
+1 تراز
0 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 21, 1397 در شاهنامه از سوی محمود (146 تراز)
...