«پَیکَرَه، دستنامَه، نِمایَه، پهپاد!» چهار نشانه ی ناخردمندی ی ایرانیکان

+1 تراز
114 بازدید
آغاز گفتمان 13 اردیبهشت 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
ویراست در 4 خرداد 1398 از سوی ВОСПУҲР
  1. ناخردمندی ی یکم: واژه «پیکره، پیکر» به هنشک (معنی honošk) «تصویر» است. اگرچه این واژه به دیگر هنشکان اندرورزیده (به کار رفته) است و آوان-ی (مدت) است که به جای Corpus اندرورزد. Corpus چند هنشک دارد : تن - تنه - مجموعه. بدبختانه ایرانیکان نادانا واژه ی پیکره را که نادرستانه دارای هنشک «تن» است به جای آن با هنشک «مجموعه» اندرورزانند هنگام-ی که ما با تن یا تنه کار نداریم، بیک با «مجموعه»-ای از نوشتگان کار داریم. بدین کرکوز بهتر است به جای Corpus از گنجینه، گنجینه ی واژگان یا نوشتگان بهره بردن، یا شاید بتوانیم از «جنگ واژگان» بهره بردن.
  2. ناخردمندی ی دویم: واژه ی نادرست «دستنامه» به جای Manual اندرورزد. این واژه چند هنشک دارد: دستیک؛ آییننامه - نسک راهنما، آموزشنامه. بدبختانه اینجا نیز به جای اندرورزاندن واژه ی همتراز «نسک راهنما»، آن را واژه‌وار به «دستنامه» وستی (ترجمه) کرده اند. که به هنشک نسک-ی اندرباره ی دست است.
  3. ناخردمندی ی سیوم: واژه ی نِمایَه به جای Index اندرورزد. این واژه چند هنشک دارد: انگشت اشاره، نَماچبَر، سبابه - شاخص - شاهین ترازو - پهرست - [هنگارش(ریاضیات)]نما، نمایه - نماینده - بهانما؟. بدبختانه اینجا نیز به جای اندرورزانش «پهرست، پهرست راهنما، پهرست واژه‌نما» از «نمایه» بهره‌وری شود که باید اِواز اندر هنگارش اندرورزیدن. کسان-ی که این زفان (اشتباه) بچگیک (بچگانه) را کنند خود را نیز استاد، دانشمند، کارشناس، کاردانا، ... دانند!
  4. ناخردمندی ی چهارم: واژه ی بیهنجار و نادرست و بد «پهپاد». کوتاه شده یا فشرده ی: پرنده ی هدایتپدیر از (راه) دور. این واژه میبایست «پهاد» میبود چون «هدایتپدیر» یک واژه است نه دوتا. این واژه بر شالده ی واژه‌سازی هندمند(باقاعده) ساخته نشده است. دیگر این که آیینان واژه‌سازی انگلیک که نانیادیک (ناطبیعتی) اند و زوان نیادیک را به هم ریزند نباید اندر پارسیک اندرورزند. اندر آغاز به جای سهمانسازی یا گروهواژه‌سازی مانند انگلیکزوانان باید به دنبال واژگان کوتاه و درست بودن تا سپس ناچار نشویم آن گروهواژه را کوچک کردن. به جای آن توان از «پروازگرک، خودپروازگر، خودپروازگرک، پرنده‌واره، پرندگَک» بهره بردن.

سپسنویسی
ناخردمندی ی پنجم: واژه ی Introduction به هنشک «درامد» به جای «آشنایی» نادرست است. این واژه چند هنشک دارد: سراغاز- شناسانش - شونیککُنی - نواوری - اندرکنی - شالدگان. نمونه‌وار «درامدی بر ستاره‌شناسی» نادرست است و باید گفتن : شالدگان ستاره‌شناسی یا آموزشنامه ی آغازیک ستاره‌شناسی یا آشنایی با ستاره‌شناسی.  

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

...