بدیان گسسته‌نویسی ی ناخردمندانه

+1 تراز
126 بازدید
آغاز گفتمان 8 اردیبهشت 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)

1. از تندی (نه شتاب) نویسش (نه نگارش) کاهانَد.
2. نوشته را زشت کند آیا نوشتگان کردیک را تا کنون (tâ knun)  دیده اید؟
3. جویش واژگان را دچار کَفا (مشکل) کند و بر شمار واژگان یافته (مورد یافته شده) افزاید.
4. تندی خوانش را کاهاند
5. هنگام-ی که واژگان پیوسته را میبینیم تندتر میتوانیم خواندن و چشم کمتر خسته شود. چون چشم ناچار است واژگان گسسته را (اندر مغز) به هم بچسباند و پوچانه مغز را به کار بیشتر ناچار کند.
6. واژگان گسسته به یک گونه خوانده نخواهند شدن و این تندی اندریابش (درک) را کاهاند.
نمونه‌وار : هارد  های اکسترنال 'hârd e  'Hi External خوانده شود!
7.  .... 
الفبا ی اربیک برای پیوسته‌نویسی ساخته شده است نه گسسته‌نویسی. اگر از پیوسته‌تویسی بیزار اید باید همه ی نویسگان این الفبا را گسسته بنویسید نه برخ-ی از آنان را. به هرگونه این الفبا نه با گسسته‌نویسی بوندک خواهد شدن نه با پیوسته‌نویسی. ما به نویسمان-ی دیگر نیازمند ایم. اینگونه نویسش که اکنون باب شده است نه گسسته‌نویسی است نه پیوسته‌نویسی، بیک (بلکه) کوچک و بزرگنویسی است.
آی‌ا ش‌م‌ا گ‌س‌س‌ت‌ه ن‌وی‌س‌ی را دوس‌ت داری‌د؟ آی ا ش م ا گ س س ت ه ن و ی س ی ر ا د و س ت د ا ر ی د؟


?âYâ šoMâ inGuNa nEViseŠ Râ DUst dâRID

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 2, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان 8 اسفند 1397 در زبان و گویش از سوی سپهر ساسانی
0 تراز
0 پاسخ
...