همسنجش واژگان فارسی سرهم بندی شده با پارسیک سره

+1 تراز
172 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 3, 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
ویراست در امرداد 15, 1398 از سوی ВОСПУҲР

ruy e ham rafta = xabivavâr
ârâm ârâm = âhestavâr
dast e kam = kamtarinâna
az sar gereftan = bâzâqâzândan
(har az cand-i/gâh-i, gahgâh, gâh gâh = barx-i karatân (bârân
 âb e zir e kâh = dâqul
dast yâftan = paryâftan
dastforuš = jonbâ foruxtâr
piyâda kardan = (ba kâr bordan), bašulândan
roxdâd, ruydâd = yatâk
(cašmandâz = kâbena, (binestân
dast andâxtan = afsusândan
ba yâd âvordan = ayâsidan
sar dar âvordan = caftan, andaryâftan
sar zadan = didâri kardan
darâmad = kârbahr
sarmâxvardagi = buzrâfa, câyeš
jâ oftâdan = bâb bebudan - ostvâr bebudan
(râh raftan = piyâda raftan, (gâm zadan
behdâšt = pâkvarzi
barxvardâr = bahramand

jâ dâdan, jâ kardan = gonjândan

klid xvardan/zadan = âqâzidan/âqâzândan

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده امرداد 12, 1398 از سوی saeed2019 (20 تراز)
درود بیکران بر شما یگانه مردان وطن پرست و باغیرت

گفتمان های پیشنهادی

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...